X-XI SİNİF BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 19 MAY

X-XI SİNİF BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 19 MAY

Coğrafiya X

Coğrafiya elmi və onun sahələri. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Coğrafiyanın tədqiqat metodları. Kartoqrafik təsvirlərin xüsusiyyətləri. Məhəllin planı. Şərti işarələr. Miqyas. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Azimut. Nisbi və Mütləq hündürlük. Yerin forma və ölçüləri. Qlobus. Coğrafi koordinatlar. Xəritənin və onun növləri, təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Kartoqrafik tədqiqat metodları. Qrafik təsvirlər. Kainat və günəş sistemi. Hokinq nəzəriyyəsi. Yer maqnetizmi. Yerin günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşiqlanma qurşaqları. Günəşin düşmə bucağına aid məsələ həlləri. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Saat qurşaqları. Saat qurşaqlarına aid məsələ həlləri. Yerin inkişaf mərhələləri. Yerin daxili quruluşu. Süxurların təsnifatı. Aşınmanın növləri. Yerin müasir üfuqi və şaquli hərəkət sahələri. Litosfer tavaları. Qədim quru və su sahələri. Müasir quru və su səthi. Qırışıqlıq vilayətləri və platformalar. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri. Vulkan və qeyzerlər. Zəlzələ. Relyef formaları. Düzənliklər. Dağlar və onların yaranması. Ekzogen mənşəli relyef formaları. Okean dibinin relyefi. Yeraltı sərvətlərin paylanması. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri. Azərbaycanın relyefi. Tektonik zonaları, Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycanın faydalı qazıntıları, mineral bulaqları. Havanın temperatur rejimi. Atmosfer təzyiqi. Təzyiq qurşaqları. Küləklər. Siklon və antisiklonlar. Havanın nisbi və mütləq rütubətliliyi, istilik və rütubətlənmə. Bulud, Atmosfer yağıntıları. Yağıntıların paylanması. Hava kütlələri. Azərbaycanda günəşli saatların, istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycanda Hava kütlələri. Azərbaycanın iqlim tipləri. Hidrosferin yaranması. Təbiətdə suyun dövranı. Dünya okeanı, onun hissələri (dəniz və körfəzlər). Dünya okeanının hissələri (boğaz, ada, yarımadalar). Okeaniya adaları. Okean suyunun temperaturu və duzluluğu. Okeanlarda suyun hərəkəti. Dünya okeanının təbii sərvətləri, onlardan istifadə. Yer kürəsinin çayları. Çayların hidroloji xüsusiyyətləri (məsələ həlləri). Yer kürəsinin gölləri. Yeraltı sular, bataqlıqlar, buzlaqlar. Azərbaycanın çayları. Azərbaycanın gölləri. Azərbaycanın su anbarları və kanalları, yeraltı sular, buzlaqlar, bataqlıqlar. Xəzər dənizi, Dünyanın içnəli su problemi. Biosferin yaranması və inkişafı. Torpaq quruluşu və müxtəlifliyi. Coğrafi təbəqə, təbii komplekslər. Dünyanın təbii zonaları, landşaftları. Bioloji ehtiyatlar və onlardan istifadə. Azərbaycanın dağ landşaftı və torpaq örtüyü. Azərbaycanın düzənlik landşaftı və torpaq örtüyü. Azərbaycanın bitki örtüyü. Qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar. Böyük və Kiçik Qafqaz təbii vilayətləri.

 

Coğrafiya XI

Coğrafiya elmi və onun sahələri. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Coğrafiyanın tədqiqat metodları. Kartoqrafik təsvirlərin xüsusiyyətləri. Məhəllin planı. Şərti işarələr. Miqyas. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Azimut. Nisbi və Mütləq hündürlük. Yerin forma və ölçüləri. Qlobus. Coğrafi koordinatlar. Xəritənin və onun növləri, təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Kartoqrafik tədqiqat metodları. Qrafik təsvirlər. Kainat və günəş sistemi. Hokinq nəzəriyyəsi. Yer maqnetizmi. Yerin günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşiqlanma qurşaqları. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Saat qurşaqları. Süxurların təsnifatı. Aşınmanın növləri,Yerin müasir üfuqi və şaquli hərəkət sahələri. Litosfer tavaları. Qədim quru və su sahələri. Müasir quru və su səthi. Qırışıqlıq vilayətləri və platformalar. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri. Vulkan və qeyzerlər. Zəlzələ. Relyef formaları. Düzənliklər. Dağlar. Ekzogen mənşəli relyef formaları. Okean dibinin relyefi. Yeraltı sərvətlərin paylanması. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri. Relyefi. Atmosferin tərkibi və quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperatur rejimi. Atmosfer təzyiqi. Küləklər. Siklon və antisiklonlar. Havanın nisbi və mütləq rütubətliliyi. İstilik və rütubətlənmə. Bulud. Atmosfer yağıntıları. Yağıntıların paylanması. Hava kütlələri. Hava və iqlim. İqlim qurşaqları. Azərbaycanda günəşli saatların, istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycanda Hava kütlələri, İqlim tipləri. Hidrosferin yaranması. Dünya okeanı, onun hissələri (dəniz və körfəzlər). Dünya okeanının hissələri (boğaz, ada, yarımadalar). Okeaniya adaları. Okean suyunun temperaturu və duzluluğu. Okean suyunun hərəkəti. Dünya okeanının təbii sərvətləri, onlardan istifadə. Çaylar. Çayların hidroloji xüsusiyyətləri (məsələ həlləri). Yer kürəsinin gölləri, yeraltı suları, bataqlıqları, buzlaqları. Azərbycanın çayları və gölləri. Azərbaycanın su anbarları və kanalları, yeraltı sular, buzlaqlar, bataqlıqlar. Xəzər dənizi. Dünyanın içnəli su problemi. Biosferin yaranması və inkişafı, Torpaq quruluşu və müxtəlifliyi. Coğrafi təbəqə, təbii komplekslər, landşaftlar, təbii zonalar. Bioloji ehtiyatlar və onlardan istifadə. Azərbaycanın dağ və düzənlik landşaftı. Torpaq örtüyü. Azərbaycanın bitki örtüyü. Qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar. Böyük və Kiçik Qafqaz təbii vilayətləri. Kür çökəkliyi, Lənkəran, Orta Araz təbii vilayətləri. Avrasiya materiki, Avropa qitəsi. Asiya qitəsi. Şimali və Cənubi Amerika materikləri. Afrika, Avstraliya, Antarktida materikləri. Dünyanın coğrafi regionları. Türk dünyası birliyi haqqında. Azərbaycanın iqtisadi coğrafi mövqeyi. İqtisadi coğrafi rayonların ümumi səciyyəsi. Dünyanın müasir siyasi xəritəsi. Münaqişə regionları. Dövlət ərazisi. Dünya ölkələri və onların geosiyasi mövqeyi, dövlətlərin idarəetmə formaları və inzibati ərazi quruluşları. Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü. Ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə təsnifatı. İEÖ və İEOÖ. İnsanın inkişaf əmsalı. İqtisadi inkişafın əsas göstəriciləri. İqtisadi əməkdaşlıq. Beynəlxalq inteqrasiya. Müasir dünyanın iqtisadi gücləri. Əhali sayı və onun təkrar artımı, işsizliyin növləri, dil ailələri, etnos və etnogenez. Türk xalqlarnın dini və dili. Sivilizasiyaların tarixi-coğrafi inkişafı. Əhalinin yerləşməsi və miqrasiyası. Urbanizasiya. Avropa, Asiya, Afrika, Avstraliya, Şimali və Latın Amerikasının əhalisi. Azərbaycanın əhalisi. Dünya təsərrüfatının quruluşu, İstehsal və istehlak, İqtisadi fəaliyyət, Dünyanın təbii ehtiyatları, təbiətdən istifadə, Azərbaycanın təbii şəraiti və ehtiyatları. Təsərrüfatın sahə quruluşu (İqtisadi sektorlar), Maddi və Qeyri maddi istehsal sahələri. Bazar iqtisadiyyatı, Beynəlxalq maliyyə mərkəzləri, Mülkiyyət formaları. İstehsalın təşkili formaları. ETİ və İqtisadiyyat. ETİ-nin dünya təsərrüfatına təsiri, Sənaye sahələrinin yerləşdirilməsi. Dünyanın hasilat və emaledici sənayesinin coğrafiyası. Azərbaycanln iqtisadiyyatı  və investisiya mühiti, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, Azad iqtisadi zonalar. Azərbaycanın sənaye coğrafiyası. Kənd təsərrüfatı sahələrinin yerləşdirmə prinsipi. Dünyanın kənd təsərrüfatı Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğrafiyası, Yeyinti sənayesi. Sənayenin və kənd təsərrüfatının müasir vəziyyəti, Nəqliyyatın coğrafiyası, Turizm-Rekreasiya təsərrüfatı. Azərbyacanın nəqliyyatı və xarici iqtisadi əlaqələri. Ətraf mühitin çirklənməsi, ekoloji problemlər, Mühafizəsi yolları, ekoloji monitorinq.

 

Azərbaycan dili X

Fonetika. Leksika. Üslubiyyat. Morfologiya. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida. Sintaksis. Söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar. Sintaktik əlaqələr. Cümlə. Sadə cümlə. Məqsəd və intonasiyasına görə sadə cümlənin növləri. Cümlə üzvləri. Mübtəda və xəbər. Tamamlıq. Təyin. Zərflik. Sadə cümlədə sözlərin sırası. Sintaktik təhlil. Əlavə. Həmcins üzvlər. İnversiya. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Müəyyən, qeyri-müəyyən, ümumi və şəxssiz cümlələr. Adlıq cümlə və söz cümlə. Xitab və ara sözlər. Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlə. Tabeli mürəkkəb cümlə. Vasitəsiz və vasitəli nitq. Durğu işarələri. Dil və dilin funksiyası. Yazı. Nitq fəaliyyəti. Azərbaycan ədəbi dili. Ədəbi dilin normaları.

 

Azərbaycan dili XI

Ümumi mövzular

 

Fizika X

Mexanikin  hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət. Yerdəyişməyə və yola görə orta sürət. Ani sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Sürətlərin toplanması. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Təcil. Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkətləri xarakterizə edən kinematik kəmiyyətlərin zamandan asılılıq qrafikləri. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə yol və yerdəyişmə. Xətti sürət, radius-vektorun dönmə bucağıvə bucaq sürəti. Dövretmə tezliyi və periodu. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə təcil (mərkəzəqaçma təcili). Nyutonun birinci qanunu.Nyutonun ikinci qanunu. Nyutonun üçüncü qanunu. Əvəzləyici qüvvə. Qravətasiya sahəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti və onun fiziki mahiyyəti. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi. Ağırlıq mərkəzi. Cisimlərin sərbəst düşməsi. Sərbəstdüşmə təcili. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət (şaquli yuxarı şaquli aşağı hərəkət). Ağırlıq qüvvəsini təsiri altında hərəkət (şaquli yuxarı, şaquli aşağı hərəkət). Cismin çəkisi. Çəkisizlik. Əlavə yüklənmə. Yerin süni peykləri. Süni peyklərin dövretmə periodu. Birinci kosmik sürət. Elastiki qüvvə.Sürtünmə qüvvəsi. Elektromaqnit təbiətli qüvvələr. Huk qanunu. Mexaniki gərginlik. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Tormoz müddəti və tormoz yolu. Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkət. Mail müstəvidə cismin hərəkəti. Statika, cismin tarazılıq şərtləri. Momentlər qaydası. Qüvvə momenti. Tarazılığın növləri: dayanıqlı, dayanıqsız, və fərqsiz tarazlıq. Sadə mexanizmlər. Ling. Tərpənməz və tərpənən bloklar. Mail müstəvi. Mexanikanın qızıl qaydası. Cismin impulsu, qüvvə impulsu. İmpulsun saxlanma qanunu. Mütləq elastiki və mütləq qeyri elastiki toqquşma. Mexaniki enerji. Kinetik və potensial enerji. Mexanikada enerjinin saxlanması qanunu. Mexaniki iş. Güc. Mexanizmin faydalı iş əmsalı (FİƏ). Sərbəst rəqslər. Harmonik rəqslər. Rəqs edən maddi  nöqtənin sürət və təcili. Sönən rəqslər. Riyazi rəqqas. Yaylı rəqqas. Rəqs sistemlərinin kinetik, potensial və tam enerjisi. Harmonik rəqslərdə enerji çevrilmələri. Məcburi rəqslər. Rezonans. Rəqslərin elastiki mühitdə yayılması – dalğa. Təzyiq. Təzyiq qüvvəsi. Maye və qazların  təzyiqi. Paskal qanunu. Təzyiq. Təzyiq qüvvəsi. Maye və qazların təzyiqi. Paskal qanunu. Birləşmiş qablar. Hidravlik maşın və onun iş prinsipi. Arximed qüvvəsi. Cismin üzmə şərti. Mayenin boruda hərəkəti. Mayenin axın sürətinin borunun en kəsiyinin sahəsindən asılılığı. Bernulli qanunu. Doymuş vədoymamış buxar. Maddənin aqreqat hallarının dəyişmə preoseslərində temperaturun istiliyin verilmə müddətindən asılılıq qrafikləri. Havanın rütubətliyi. Psixometr. Şeh nöqtəsi. Hiqrometrlər. Bərk cisimlərin xassələri. Mayelərin  xassələri. MKN-nin əsasları.İdeal qaz qanunları. MKN-nin  əsasları. İdeal qaz qanunları. İzoproseslər (İzotermik, izoxor və izobar). İdeal qaz qanunları. İzoproseslərin qrafik təsvirləri. Dalton qanunu. Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. İstilik miqdarı. Elektrik yükü. Kulon qanunu. Elektrik yükünü toplayan və ayıran qurğular. Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri. Bircins elektrik sahəsi. Elektrik cərəyanı. Sabit cərəyan. Elektrik cərəyanı. Sabit cərəyan. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi. Cərəyanın işi və gücü. Vattmetr. Coul-Lens qanunu. Qapalı dövrənin FİƏ. Müxtəlıf  mühitlərdə  elektrik cərəyanı. Maqnit sahəsi. Maqnit sahəsinin induksiyası. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri – Amper qüvvəsi. Sol əl qaydası. Voltmetr, ampermetr və ucadanışanın iş prinsipi. Maddənin maqnit nüfuzluğu. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yükə təsiri – Lorens qüvvəsi. Sol əl qaydası. Bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciklərin hərəkəti.  Trayektoriyanın əyrilik radiusu, fırlanma periodu və tezliyi. Kütlə spektroqrafı. Elektromaqnit induksiya hadisəsi.

 

Fizika XI

Mexanikin hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət..Yerdəyişməyə və yola görə orta sürət. Ani sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Sürətlərin toplanması. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Təcil. Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkətləri xarakterizə edən kinematik kəmiyyətlərin zamandan asılılıq qrafikləri. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə yol və yerdəyişmə. Xətti sürət, radius-vektorun dönmə bucağı və bucaq sürəti. Dövretmə tezliyi və periodu. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə təcil (mərkəzəqaçma təcili). Nyutonun birinci qanunu. Nyutonun ikinci qanunu. Nyutonun üçüncü qanunu. Qravitasiya sahəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti və onun fiziki mahiyyəti. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi. Ağırlıq mərkəzi. Cisimlərin sərbəst düşməsi. Sərbəstdüşmə təcili. Sərbəstdüşmə təcilinin hündürlükdən və coğrafi en dairəsindən asılılığı. Ağırlıq qüvvəsini təsiri altında hərəkət (şaquli yuxarı, şaquli aşağı). Cismin çəkisi. Çəkisizlik. Əlavə yüklənmə.Yerin süni peykləri. Süni peyklərin dövretmə periodu. Birinci kosmik sürət. Elastiki qüvvə. Sürtünmə  qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Tormoz müddəti və tormoz yolu. Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkət. Mail müstəvidə cismin hərəkəti. Statika, cismin tarazılıq şərtləri. Momentlər qaydası. Qüvvə momenti. Tarazılığın növləri: dayanıqlı, dayanıqsız və fərqsiz tarazlıq. Sadə mexanizmlər. Ling. Tərpənməz və tərpənən bloklar. Mail müstəvi.  Mexanikanın “qızıl” qaydası. Cismin impulsu, qüvvə impulsu. İmpulsun saxlanma qanunu. Mexaniki iş. Mexaniki enerji. Kinetik və potensial enerji. Güc. Mexanikada enerjinin saxlanması qanunu. Mexanizmin faydalı iş əmsalı (FİƏ). Sərbəst rəqslər. Harmonik rəqslər. Rəqs edən maddi nöqtənin sürət və təcili. Sönən rəqslər. Riyazi rəqqas. Yaylı rəqqas. Rəqs sistemlərinin kinetik, potensial və tam enerjisi. Harmonik rəqslərdə enerji çevrilmələri. Məxsusi rəqslər. Məcburi rəqslər. Rezonans Rəqslərin elastiki mühitdə yayılması – dalğa. Təzyiq. Təzyiq qüvvəsi. Maye və qazların  təzyiqi. Paskal qanunu.Birləşmiş qablar. Hidravlik maşın və onun iş prinsipi. Arximed qüvvəsi. Cismin üzmə şərti. Mayenin boruda hərəkəti. Mayenin axın sürətinin borunun en kəsiyinin sahəsindən asılılığı. Bernulli qanunu. MKN-nin  əsasları. İdeal qaz qanunları. İzoproseslər (İzotermik, izoxor və izobar). İdeal qaz qanunları. İzoproseslərin qrafik təsvirləri. Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. İstilik  miqdarı. Maddənin aqreqat hallarının dəyişmə preoseslərində temperaturun istiliyin verilmə müddətindən asılılıq qrafikləri.Havanın rütubətliyi. Psixometr. Şeh nöqtəsi. Hiqrometrlər. Bərk cisimlərin xassələri. Mayelərin  xassələri. Elektrik yükü. Kulon qanunu. Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. Bərabər yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri. Bircins elektrik sahəsi. Yükün yerdəyişməsi zamanı elektrostatik sahənin gördüyü iş. Nöqtəvi yükün və yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsinin potensialı. Naqillər və dielektriklər elektrostatik sahədə. Dielektrik nüfuzluğu. Elektrik dipolu. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumunun düsturu. Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsi. Yüklü kondensatorun elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin enerjisi, enerji sıxlığı. Elektrik cərəyanı. Sabit cərəyan. Cərəyan şiddəti. Gərginlik. Naqilin müqaviməti. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi. Tam dövrə üçün Om qanunu. Cərəyanın işi və gücü. Vattmetr. Coul-Lens qanunu. Qapalı dövrənin FİƏ. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı. Maqnit sahəsi. Maqnit sahəsinin induksiyası. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri – Amper qüvvəsi. Sol əl qaydası. Voltmetr, ampermetr və ucadanışanın iş prinsipi. Maddənin maqnit nüfuzluğu. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yükə təsiri – Lorens qüvvəsi. Sol əl qaydası. Bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciklərin hərəkəti. Trayektoriyanın əyrilik radiusu, fırlanma periodu və tezliyi. Kütlə spektroqrafı. Elektromaqnit induksiya hadisəsi.Maqnit seli. Maqnit selinin dəyişmə sürəti. Maqnit sahəsinin enerjisi. Rəqs konturu. Rəqs konturunda yaranan sərbəst elektromaqnit rəqsləri. Rəqs konturunda enerji çevrilmələri.Rəqs konturunun məxsusi rəqs periodu və tezliyi. Tomson düsturu. Məcburi elektromaqnit rəqsləri. Rezonans. Elektromaqnit sahəsi. Elektromaqnit dalğaları. Elektromaqnit dalğalarının yayılma sürəti. Radiorabitənin prinsipləri. Şüalanma gücü. Elektromaqnit şüalanma selinin sıxlığı (şüalanmanın intensivliyi). İşığın bircins mühitdə düz xətt boyunca yayılması. İşığın sürəti. İşığın qayıtma və sınma qanunları. Paralel üzlü şüşə lövhədə və üçüzlü şüşə prizmada şüaların yolu. Müstəvi güzgü. Müstəvi güzgüdə xəyalın qurulması. Linza. Nazik linzalar. Toplayıcı və səpici linzalar. Linzanın fokus məsafəsi. Linza. Nazik linzalar. Toplayıcı və səpici linzalar. Linzanın fokus məsafəsi. Linza. Nazik linzalar. Toplayıcı və səpici linzalar. Linzanın fokus məsafəsi. Sferik güzgülərdə xəyalların qurulması. İşığın disfersiyası və difrakasiyası. Difrakasiya qəfəsi. İşığın polyarlaşması. Plank fərziyəsi. İşıq kvantları Foton, onun xassələri, fotonun enerjisi və impulsu. Fotoeffekt qanunları. Fotoeffektin qırmızı sərhəddi. Fotoeffekt üçün Enşteyn tənliyi. Fotoeffektin texnikada tətbiqi. Fotoelementlə. Atomun quruluş modelləri. Bor postulatları. Məcburi şüalanma. Lazerlər. Lazerlərin tətbiqi. Atom nüvəsinin tərkibi. İzotoplar. Kütlə defekti. Atom nüvələrinin rabitə enerjisi. Xüsusi rabitə enerjisi. Radioaktiv çevirmələr. Yerdəyişmə qaydası. Radioaktiv parçalanma qanunu. Yarımparçalanma periodu. Nevə reaksiyaları. İonlaşdırıcı şüalanmaların qeydə alınması üsulları. Uran nüvəsinin bölünməsi. Zəncirvari nüvə reaksiyaları. Nüvə reaktoru. Neytronların artma əmsalı. Radioaktiv şüalanmanın udulma dozası. Elementlər zərrəcikləri təsnifatı. Antizərrəciklər.

 

Tarix X

Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu. Daş dövrü. Azərbaycan ərazisində tunc dövrü. İbtidai icma quruluşunun dağılması. İlk tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları. Manna dövləti. İskit padşahlığı. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyaları tərkibində. Atropatena dövləti. Albaniya dövləti. Qədim Misir. İkiçayarası (Mesopotamiya) və Qədim Hindistan. Böyük Hun və Qədim Çin. Qədim Yunanıstan. Qədim Roma. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması. Azərbaycan Sasani imperiyası tərkibində. Azərbaycan Ərəb işğalı ərəfəsində. Azərbaycan Ərəb xilafəti tərkibində. Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası. Feodal dövlətləri- Şivanşahlar, Sacilər. Feodal dövlətləri- Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər. Slavyanların Azərbaycana yürüşləri. İctimai iqtisadi həyat və mədəniyyət. Erkən orta əsrlər – Ağ Hun dövləti,  Avropa Hun dövləti. Türk dövlətləri. Xəzər xaqanlığı, Uyğur dövləti. Qaraxanilər və Qəznəlilər. Ərəblər. İslam dini. Xilafət. Qərbi Avropa. Bizans imperiyası. Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. Şirvanşahlar dövləti  XI – XIV əsrlərdə. Azərbaycan intibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində. Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə. Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti. Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları - XV əsrin əvvəllərində. Şəki hakimliyi. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi. XIII - XV əsrlərdə mədəniyyət. Səlcuq və Osmanlı imperiyaları. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu. Teymurilər dövləti. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Qərbi Avropada mərkəzləşmiş dövlətin yaradılması. Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində. Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrin əvvələrində. Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri və. Səfəvilər dövründə mədəniyyət. Azərbaycan torpaqlarının azad olunması uğrunda mübarizə. Nadir şah. Quba xanlığının birləşdirmə siyasəti. Şəki xanlığı. Car-Balakən camaatlığı. Quba xanlığının birləşdirmə siyasəti. Şəki xanlığı. Car-Balakən camaatlığı. Cənub xanlıqları. Ağaməhəmməd şah Qacarın mərkəzləşdirmə siyasəti. Xanlıqların dövründə sosial - iqtisadi həyat və mədəniyyət. Avropada reformasiya. İlk burjua respublikası. İngiltərə və Fransa. Böyük coğrafi kəşflər. Türk və Şərq xalqları yeni dövrdə: Osmanlı imperiyası. Hindistan. Çin. Yaponiya. Şimali Qafqaz. Rusiyanın Azərbaycanın işğalına başlaması. I Və II Rus Qacar müharibələri.

 

Tarix XI

Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu. İlk tayfa ittifaqları  və dövlət qurumları. İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan e.ə VII – IV əsrlərdə. İskit şahlığı, Midiya dövləti və Əhəməni imperiyası. Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan mədəniyyəti. Qədim Misir. İkiçayarası ( Mesopotamiya) və Qədim Hindistan. Böyük Hun imperiyası və Qədim Çin. Qədim Yunanıstan və Qədim Roma. Azərbaycan Sasanilər dövründə. Girdiman dövləti. Cavanşir. Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı  siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək. Şirvanşahlar dövləti. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri. Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Dərbənd əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial – iqtisadi həyat və mədəniyyət. Erkən orta əsrlər –  Ağ Hun dövləti, Avropa Hun dövləti. Türk dövlətləri. Göytürk xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı. Türk dövlətləri. Xəzər xaqanlığı və Qəznəlilər və Qaraxanilər dövləti. Ərəblər. İslam. Xilafət, Bizans imperiyası. Qərbi Avropa – Frank dövləti. Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. Şirvanşahlar dövləti XI – XIV əsrlərdə. Azərbaycan intibah  mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə.  Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində. Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə. Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti. XV əsrdə dövlət idarəçilik sistemi. Ordu quruculuğu. Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvəllərində. Şəki hakimliyi.Ərdəbil hakimliyi. XIII – XV əsrlərdə  Azərbaycan mədəniyyəti. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu. Teymurilər dövləti. Hindistan və Çin. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Qərbi Avropada  mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaradılması. Səfəvilər dövləti XVI əsrin birinci yarısında. Daxili siyasət. İdarəçilik sistemi. Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində. Hərbi –inzibati islahatın keçirilməsi. Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində. Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri və Səfəvilər dövründə mədəniyyət. Azərbaycan torpaqlarının azad olunması uğrunda mübarizə. Nadir şah. Quba xanlığının  birləşdirmə siyasəti. Şəki xanlığı. Car – Balakən camaatlığı. Qarabağ xanlığı. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları. Cənub xanlıqları. Ağa Məhəmməd şah Qacarın mərkəzləşdirmə siyasəti. Xanlıqlar dövründə sosial iqtisadi  həyat.  Xanlıqlar dövründə Azərbaycan mədəniyyəti. Avropada reformasiya. İlk burjua respublikası. İngiltərə və Fransa XVI – XVIII əsrlərdə. Böyük Coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. ABŞ-ın yaranması. Rusiya və Osmanlı dövlətləri XVI – XVIII əsrlərdə. Azərbaycan torpaqlarının işğalının başlanması. Cənubi Qafqaz uğrunda Rusiya-Qacarlar müharibəsi. Müstəmləkə idarə üsulu və onun sosial-iqtisadi, siyasi həyata təsiri. XIX əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən islahatlar. Kapitalizmin inkişafı, yeni sosial münasibətlərin meydana gəlməsi. Şimali Azərbaycanda iqtisadi inkişaf. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar. Milli demokratik hərəkat. Çarizmin milli qırğın siyasəti. Şimali Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində. Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində. Cənubi Azərbaycan XIX əsrdə və XX əsrin əvəvəllərində. Məşrutə hərəkatı. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində. Rusiya və  Osmanlı imperiyaları XIX əsr - XXəsrin əvvəllərində. XIX əsr - XXəsrin əvvəllərində dövlətlərarası münasibətlər. Birinci Dünya müharibəsi. Rusiya imperiyasının dərin siyasi böhran dövründə Şimali Azərbaycan. Bakı Sovetinin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti. Şimali Azərbaycanda milli dövlətçiliyin bərpası və möhkəmləndirilməsi yolunda. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu. Bolşevik istilası və onun nəticələri. “Müstəqil Azərbaycan” şüarının iflası. Ərazi bütövlüyümüzün pozulması. Bolşevikyönümlü sosial-iqtisadi və mədəni islahatlar. Sovet totalitar rejiminin təşəkkülü. Kütləvi repressiyalar. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində. Cənubi Azərbaycan 1920-1940-cı illərdə. 21 Azər hərəkatı. Cənubi Azərbaycan  İslam inqilabı və sonrakı dövrdə. Azərbaycan SSR XX əsrin 40-cı İllərinin ortaları ikinci yarısı 60-cı illərdə. İdarəçiliyin möhkəmləndirilməsi. 70-80-ci illərdə sosial-iqtisadi uğurlar. “Yenidənqurma” və “aşkarlıq” siyasətinin iflasa uğraması. Xalq hərəkatı. XX əsrin ikinci yarısında mədəniyyət. Dövlət müstəqilliyinin bərpası. Birinci Qarabağ müharibəsi. Xocalı soyqırımı. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. Yeni minilliyə yeni liderlə. Qarabağ münaqişəsi  müasir mərhələdə.  Mədəniyyət. Versal-Vaşinqton sistemi. ABŞ, Böyük Britaniya. Böyük Britaniya və Almaniya, Türkiyə. XX əsrin 20-30-cu illərində dövlətlərarası münasibətlər. İkinci dünya müharibəsi. Müharibədə dönüş və faşist blokunun məğlubiyyəti. ABŞ və Qərbi Avropa ölkələri ikinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə. SSRİ. Rusiya müasir dövrdə. Türkiyə və Hindistan. Pakistan və Ərəb-İsrail müharibəsi. Çin və Yaponiya. Soyuq müharibə dövrü və müasir dövrdə dövlətlərarası münasibətlər. XI - XVI əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti. Antiterror əməliyyat.

 

Ədəbiyyat X

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq yaradıcılığı, “Ağıllı uşaq nağılı”, “Dərzi şagirdi Əhməd”. “Xan sarayı” əfsanəsi, “Çahargah” əfsanəsi. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ümumtürk mədəniyyəti, dini dəyərlər. Xaqani Şirvani. “Gənclərə nəsihət” “Kitabi – Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”. “Salur Qazanın evinin yağmalanması”. Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. “Xəmsə”. “İskəndərnamə” poeması. (“Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı uşağın dastanı”. ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (XIII – XVI əsrlər). İmadəddin Nəsimi. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Sığmazam” qəzəli. Ş.İ. Xətai. Həyat və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması. “Bahariyyə” (“Dəhnamə” poemasından). Məhəmməd Füzuli. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Məni candan usandırdı...” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması. Söz” qəzəli. Molla Pənah Vaqif. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Pəri” qoşması. “Hayıf ki, yoxdur...” qoşması. “Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi”. “Durna teli”. “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu. “Koroğlu İlə Bolu bəy”. Yeni dövr II mərhələ. Abbasqulu ağa Bakıxanov. “Hikmətin fəziləti”. Qoşması. Abbasqulu ağa Bakıxanov. “Hikmətin fəziləti”. Qasım bəy Zakir. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi”. “Durnalar” qoşması. M.F. Axundzadə. Həyat və yaradıcılığı. “Hekayəti – müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası. “Aldanmış kəvakib” povesti. Aşıq Ələsgər.Həyatı, yaradıcılıq yolu.  “Dağlar”. “Dağlar”. Seyid Əzim Şirvani. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Guş qıl”. “Qafqaz müsəlmanlarına xitab”. Nəcəf bəy Vəzirov. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Müsibəti-Fəxrəddin” pyesi. Süleyman Sani Axundov. “Nurəddin” hekayəsi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. “Bomba” hekayəsi. Məhəmməd Hadi. “Türkün nəğməsi” şeiri. “Anabacı” hekayəsi. Cəlil Məmmədquluzadə. “Qurbanəli bəy” hekayəsi. M.Ə. Sabir. “Əkinçi” şeiri. H. Cavid. “Ana” faciəsi. Əhməd Cavad. Azərbaycan bayrağına” şeiri. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. “Heydərbabaya salam” poeması. Mirzə İbrahimov “Azad” hekayəsi. “Gələcək gün” (romandan parça). Almas İldırım. “Əsir Azərbaycanım” şeiri. Mikayıl Müşfiq. “Yağış yağarkən” şeiri. “Həyat sevgisi” şeiri. Süleyman Rüstəm. “Təbrizim” şeiri. Hüseyn Arif. Mirmehdi Seyidzadə “Əqrəb və Çanaqlı bağa” təmsili. Hikmət Ziya. “Qarabağda” şeiri. “Kərgədan və Qarışqa” təmsili. Cabir Novruz “Mən bizim anaları Günəşlə tən tuturam”şeiri. Əliağa Kürçaylı. “Vətən” şeiri, “Qaranquş” şeiri. Mehdi Hüseyn. "Odlu qılınc" hekayəsi. C. Cabbarlı. “Ana” şeiri. S.Vurğun. “Azərbaycan” şeiri, “Ananın öyüdü” şeiri. Rəsul Rza. “Çinar ömrü” şeiri. Mir Cəlal. “Bahar”, “Vətən yaraları”. Ənvər Məmmədxanlı “Qızıl qönçələr”. İsa Hüseynov. “Zəhər”. Məmməd Araz. “Azərbaycan – dünyam mənim”. “Əsgər məktubu” şeiri. Əli Kərim “Qaytar ana borcunu”. Anar. “Keçən ilin son gecəsi”. Elçin. “Talvar”. Sabir Əhməd “Dərs” hekayəsi. Zahid Xəlil “Zeynalabdin” hekayəsi. İsmayıl Şıxlı. “Namərd gülləsi”. Xəlil Rza. “Qaytar mənim qüdrətimi, Azərbaycan!”. Qılman İlkin. “İntiqam”. Əli Səmədli “Qanlı bənövşə”. Bəxtiyar Vahabzadə. “İstiqlal”poeması.

 

Ədəbiyyat XI

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq yaradıcılığı. “Ağıllı uşaq nağılı”, “Dərzi şagirdi Əhməd”. “Xan sarayı” əfsanəsi, “Çahargah” əfsanəsi. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ümumtürk mədəniyyəti, dini dəyərlər. Xaqani Şirvani. “Gənclərə nəsihət” “Kitabi – Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”. “Salur Qazanın evinin yağmalanması”. Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. “Xəmsə”. “İskəndərnamə” poeması. (“Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı uşağın dastanı”. ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (XIII – XVI əsrlər). İmadəddin Nəsimi. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Sığmazam” qəzəli. Ş.İ. Xətai. Həyat və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması. “Bahariyyə” ("Dəhnamə" poemasından). Məhəmməd Füzuli. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Məni candan usandırdı...” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması. Söz” qəzəli. Molla Pənah Vaqif. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Pəri” qoşması. “Hayıf ki, yoxdur...” qoşması. “Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi”. “Durna teli”. “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu. “Koroğlu İlə Bolu bəy”. Yeni dövr II mərhələ. Abbasqulu ağa Bakıxanov. “Hikmətin fəziləti”. qoşması. Abbasqulu ağa Bakıxanov. “Hikmətin fəziləti”. Qasım bəy Zakir. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi”. “Durnalar” qoşması. M.F. Axundzadə. Həyat və yaradıcılığı. “Hekayəti – müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası. “Aldanmış kəvakib” povesti.  Aşıq Ələsgər. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Dağlar”. “Dağlar”. Seyid Əzim Şirvani. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Guş qıl”. “Qafqaz müsəlmanlarına xitab”. Nəcəf bəy Vəzirov. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Müsibəti-Fəxrəddin” pyesi. AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA TƏNQİDİ REALİZM VƏ ROMANTİZM DÖVRÜ (XIX əsrin 90-cı illərindən 1920-ci ilədək). Süleyman Sani Axundov. “Nurəddin”. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. “Bomba”. Məhəmməd Hadi. “Türkün nəğməsi”. “Anabacı”. Cəlil Məmmədquluzadə. Həyat və yaradıcılığı. Publisistikası. “Anamın kitabı” tragikomediyası. “Qurbanəli bəy” hekayəsi. M. Ə. Sabir. Həyat və yaradıcılığı. “Neylərdin, ilahi?!”. “Əkinçi”. H. Cavid. Həyat və yaradıcılığı. Dramaturgiyası. “İblis” faciəsi. Hüseyn Cavid. “Ana” Əhməd Cavad. Həyatı, yaradıcılıq yolu. ”Səsli qız” poeması. “Azərbaycan! Azərbaycan!”. “Azərbaycan bayrağına” Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Türkün dili” şeiri. M. Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”. Mirzə İbrahimov “Azad”. “Gələcək gün” (romandan parça) Almas İldırım. “Əsir Azərbaycanım”. Mikayıl Müşfiq. “Yağış yağarkən”. “Həyat sevgisi”. “Təbrizim” şeiri. Mirmehdi Seyidzadə “Əqrəb və Çanaqlı bağa” təmsili. Hikmət Ziya. “Qarabağda”. “Kərgədan və Qarışqa” təmsili. Cabir Novruz “Mən bizim anaları Günəşlə tən tuturam”şeiri. Əliağa Kürçaylı. “Vətən” şeiri. “Qaranquş” şeiri. Mehdi Hüseyn. "Odlu qılınc" hekayəsi C. Cabbarlı. Həyat və yaradıcılığı. “Oqtay Eloğlu” pyesi. “Ana” şeiri. S.Vurğun. Həyat və yaradıcılığı. “Vaqif” pyesi. “Azərbaycan”. “Ananın öyüdü”. Rəsul Rza. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Qızılgül olmayaydı” poeması. “Çinar ömrü”şeiri. Mir Cəlal. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Açıq kitab”. “Bahar”, “Vətən yaraları”. Ənvər Məmmədxanlı “Qızıl qönçələr”. İsa Hüseynov. “Zəhər”. Məmməd Araz. “Azərbaycan – dünyam mənim”. “Əsgər məktubu”şeiri. Əli Kərim “Qaytar ana borcunu”. Anar. “Keçən ilin son gecəsi”. Elçin. “Talvar”. Sabir Əhməd “Dərs” hekayəsi. Zahid Xəlil “Zeynalabdin” hekayəsi. İ. Əfəndiyev. Həyat və yaradıcılığı. “Xurşidbanu Natavan” dramı. İ.Şıxlı. Həyat və yaradıcılığı. “Dəli Kür” romanı. İsmayıl Şıxlı. “Namərd gülləsi”. Xəlil Rza. “Qaytar mənim qüdrətimi, Azərbaycan!”. Qılman İlkin. “İntiqam”. Əli Səmədli “Qanlı bənövşə”. Bəxtiyar Vahabzadə. Həyat və yaradıcılığı. “Şəhidlər” poeması. “İstiqlal”poeması. DÜNYA ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR. Çingiz Aytmatov. Həyatı, yaradıcılıq yolu. “Gün var əsrə bərabər” romanı. ”Manqurt”. Ernest Heminquey. “Qoca və dəniz”. İvan  Krılov “Ağac” təmsili.

 

İnformatika X

Ümumi mövzular

 

İnformatika XI

Ümumi mövzular

 

Biologiya X

Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Orqanizmlərin quruluşu. Bitkilərin vegetativ orqanları. Bitkilərin generativ orqanları. Canlılarda hərəkət, dayaq, qidalanma və tənəffüs. Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat,çoxalma və inkişaf . Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri. Bitki və heyvanların insan həyatında rolu. Canlı orqanizmlərin və onların öyrənilməsi. İbtidai və ali sporlu bitkilər. Ali toxumlu bitkilər. Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr. Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Molyusklar və buğumayaqlılar. Xordalıheyvanlar. Kələsizlər, balıqlar, suda – quruda yaşayanlar və sürünənlər. Xordalı heyvanlar. Quşlar və məməlilər. İnsan orqanizminin quruluşu və funksiyaları. İnsan orqanizmini öyrənən elm sahələri. Sinir və endokrin sistemlər. Dayaq və hərəkət sistemi. Orqanizmin daxili mühiti. Qan dövranı. Tənəffüs sistemi. Həzm və maddələr mübadiləsi. İfrazat sistemi. Çoxalma və inkişaf. Duyğu orqanlarımız. İnsan ekologiyası. Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi. Hüceyrə canlının quruluş və inkişaf vahididir. Orqanizm tam bir sistemdir. Populyasiya. Növ. Ali sinir fəaliyyəti. Canlılar və ətraf mühit. İnsan sağlamlığına ətraf mühitin təsiri. Biosferdə istehsal və istehlak. Dəyişkənlik. Sağlam həyat. Epidemiologiya. Makrotəkamül. İnsan tarixi inkşafı. Genetika

 

Biologiya XI

Canlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyələri. Sitologiya. Hüceyrənin biokimyası. Orqanizmin çoxalması və fərdi inkişafı. Genetika. Seleksiya, Biotexnologiya, Bionika. Təkamül təlimi. Makro təkamül. İnsan tarixi inksafı. Epidemiolgiya. Ekologiya. Biosfer. Mikrobiologiya. Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir sistemi. Vəzilər. Dayaq-hərəkət aparatı. Qan-damar sistemi. Tənəffüs sistemi. Həzm sistemi. İfrazat sistemi. Cinsiyyət sistemi. Duyğu orqanlarımız. Orqanlar sistemlərimizi qoruyaq. Ali sinir fəaliyyəti. İnsan və onun sağlamlığı. İnsan sağlamlığına ətraf mühitin təsiri. Yekumlaşdırıcı quiz. Birhücüyrəlilər yarımaləmi. Çoxhüceyrəli yarımləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi. Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi. Həlqəvi qurdlar. Molyuskalar tipi. Buğumayaqlılar tipi. Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar. Suda – quruda yaşayanlar. Sürünənlər sinfi. Quşlar – sinfi məməlilər sinfi. Məməlilər sinfi. Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Orqanizmlərin hüceyrəli quruluşu. Toxumalar orqanlar və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları. Bitkilərin generativ orqanları. Örtülütoxumlular şöbəsi. Birləpəlilər sinfi.ikiləpəlilər sinfi. Ali toxumlu bitkilər çılpaqtoxumlular şöbəsi. Yosunlar. Ali sporlu bitkilər. Mamırkimilər şöbəsi. Qıjıkimilər, qatırquyruğukimilər, plaunkimilər. Bakteriya. Göbələk. Şibyələr. Orqanizm və mühit.

 

Riyaziyyat X

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ  həlli. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər, bərabərsizliklər sistemi və bərabərsizliklər heyəti. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Funksiyalar və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Toplama teoremləri. Triqonometrik tənliklər. Üstlü və loqarifmik funksiyalar. Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər. Çevrə və dairə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı.

 

Riyaziyyat XI

 Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər, bərabərsizliklər sistemi və bərabərsizliklər heyəti. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Funksiyalar və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Toplama teoremləri. Sadə triqonometrik tənliklər. Üstlü və loqarifmik funksiyalar. Sadə üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər. Kompleks ədədlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər.  Çevrə və dairə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Vektorlar. Koordinatlar metodu. Fəzada düz xətlər və müstəvilər. Çoxüzlülər. Fırlanma cisimləri, onların səthi və həcminə aid sadə məsələlərin həlli. Limit. Törəmə və tətbiqi.

 

Kimya X

İlk kimyəvi anlayışlar. Maddə miqdarı. Atomun quruluşu və xassələri. Kimyəvi rabitə. Kovalent rabitə, əmələgəlmə mexanizmi, xassələri və növləri. İon rabitəsi.Hidrogen rabitəsi. Metal rabitəsi. Kristal qəfəsinin tipləri. Oksidləşmə dərəcəsi. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Entalpiya. Əmələgəlmə və yanma istiliyi. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları, növləri və əmsallaşdırılması. Qeyri üzvi birləşmələrin əsas sinfləri. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar. Qeyri üzvi birləşmələrin əsas sinflərinin quruluş və xassələri arasında əlaqə. Məhlullar. Həllolma və ona təsir edən amillər. Məhlulların qatılığı (Həllolan maddənin kütlə payı və molyar qatılıq). Məhlullar. Həll olma və ona təsir edən amillər. Məhlulların qatılığı (Həllolan maddənin kütlə payı və molyar qatılıq). Elektrolitik dissosiasiya. Dissosiasiya dərəcəsi və sabiti. İon mübadilə reaksiyaları. Hidroliz. Hidroliz dərəcəsi. Elektroliz və onun tətbiqi. Hidrogen, oksigen, su. Flüor yarımqrupu elementləri. Xlor və onun birləşmələri. Xlorid turşusu. Oksigen yarımqrupu elementləri. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu. Azot və onun birləşmələri. Nitrat turşusu. Fosfor və onun birləşmələri. Mineral gübrələr. Karbon. Silisium, Silikat sənayesi. Metalların ümumi xarakteristikası. I A qrup elementləri. II və III A qrup elementləri. Mis. Sink. Dəmir. Doymuş karbohidrogenlər.

 

Kimya XI

Kimyanin ilk anlayışları Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu Atomun quruluşu. Dövri sistem. Dövri qanun. Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi Kimyəvi reaksiyanın təsnifatı. İstilik effekti Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları Kimyəvi reaksiyanın sürəti. Kimyəvi tarazlıq Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Məhlullar. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadilə reaksiyaları. Hidroliz. Elektroliz. Ümumi kimyanın Təkrarı. Doymuş karbohidrogenlər. Doymamış karbohidrogenlər. Alkinlər. Aromatik karbohidrogenlər. Üzvi birləşmələrin təbii mənbələri. Spirtlər. Fenollar. Aldehidlər. Ketonlar. Karbon turşuları. Mürəkkəb efirlər. Yağlar. Karbohidratlar. Aminlər. Aminturşuları. Zülallar. İrimolekullu birləşmələr. Hidrogen. Oksigen. Su. Hallogenlər və onların birləşmələri. Kükürd və onun birləşmələri, Sulfat turşusu. Azot və onun birləşmələri. Nitrat turşusu. Fosfor və onun birləşmələri. Mineral gübrələr. Karbon. Silisium, Silikat sənayesi. Metalların ümumi xarakteristikası. I A qrup elementləri. II və III A qrup elementləri Mis. Sink. Dəmir