X-XI SİNİF BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 18 FEVRAL

X-XI SİNİF BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 18 FEVRAL


X siniflər

Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. Üslubiyyat. Morfologiya. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida. Sintaksis. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər, bərabərsizliklər sistemi və bərabərsizliklər heyəti. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər. Çevrə və dairə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.
İngilis dili
The Noun, Quantifiers, The Article. The Agreement of the Predicate with the Subject. The Pronoun, The Adjective. The Adverb. The Complex Object.  Tense forms; Indefinite (Simple) Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms, Perfect Continuous Tense Forms (Present), The Agreement of Tenses, Modal Verbs, Passive Voice,   Gerund/ Participles ( I/ II).
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Прямое и переносное значение. Синонимы. Антонимы. Существительное. Падеж, род, число. Прилагательное. Согласование. Предлог. Наречие. Союзы
Alman dili
Budaq cümlələr, bağlayıcılar. Modal feillər 
Fransız dili
Le circonstanciel de temps. Le participe present. Les comprehension orale. Les comprehension ecrite. Les phrases impersonnel. Le gerondif. Les pronoms demonstratifs. Les pronoms indefini. Le pronom relatif. Y et En. COD. Les adjectif numeros et cardinaux. Les heures. Les degres des adjectifs. Les adjectif. Le nom. Les articles. Le synonime. Les antonymes.

XI siniflər

Azərbaycan dili
Tam proqram
Riyaziyyat
Tam proqram
İngilis dili
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms, The Agreement of Tenses, Modal Verbs, Passive Voice, The Passive Causative, Gerunds, Participles (I, II), ‘There is\are ; It is’ – sentence structure , The Sentence : Declarative Sentences (Affirmative and Negative sentences) ; Imperative sentences ; Exclamatory sentences ; Interrogative sentences,  Conjunctions, Complete the sentence, Prepositions.
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Прямое и переносное значение. Синонимы. Антонимы. Существительное. Падеж, род, число. Прилагательное. Согласование. Предлог. Наречие. Союзы.
Alman dili
Budaq cümlələr, bağlayıcılar. Modal feillər 
Fransız dili
Le circonstanciel de temps. Le participe present. Les comprehension orale. Les comprehension ecrite. Les phrases impersonnel. Le gerondif. Les pronoms demonstratifs. Les pronoms indefini. Le pronom relatif. Y et En. COD. Les adjectif numeros et cardinaux. Les heures. Les degres des adjectifs. Les adjectif. Le nom. Les articles. Le synonime. Les antonymes.


10 класс

Русский язык
Фонетика. Орфография. Состав слова. Лексикология. Прямое и переносное значение. Синонимы. Антонимы. Фразеология. Существительное. Прилагательное. Глагол. Особые формы глагола. Наречие. Предлоги. Члены предложения. Синтаксис. Виды предложений: односоставные. Сложные предложения. Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Множества. Пропорции и отношения. Проценты. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Рациональные выражения. Квадратные корни . Степени с  действительными показателями. Статистика и вероятность. Уравнения с одной неизвестной. Решение задач на составление уравнений. Система уравнений. Неравенства, система неравенств и совокупность неравенств. Основные понятия геометрии. Треугольники. Тригонометрические отношения. Окружность и круг. Многоугольники. Четырехугольники. Площадь фигур.
Английский язык
The Noun, Quantifiers, The Article. The Agreement of the Predicate with the Subject. The Pronoun, The Adjective. The Adverb. The Complex Object.  Tense forms; Indefinite (Simple) Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms, Perfect Continuous Tense Forms (Present), The Agreement of Tenses, Modal Verbs, Passive Voice,   Gerund/ Participles (I/II).
Hемецкий язык
Budaq cümlələr, bağlayıcılar. Modal feillər
Французский язык
Le circonstanciel de temps. Le participe present. Les comprehension orale. Les comprehension ecrite. Les phrases impersonnel. Le gerondif. Les pronoms demonstratifs. Les pronoms indefini. Le pronom relatif. Y et En. COD. Les adjectif numeros et cardinaux. Les heures. Les degres des adjectifs. Les adjectif. Le nom. Les articles. Le synonime. Les antonymes.

11 класс

Русский язык
Фонетика. Орфография. Состав слова. Лексикология. Прямое и переносное значение. Синонимы. Антонимы. Фразеология. Существительное. Прилагательное. Глагол. Особые формы глагола. Наречие. Предлоги. Члены предложения. Синтаксис. Виды предложений: односоставные. Сложные предложения.
Математика
Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Множества. Пропорции и отношения. Проценты. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочленов на множители. Рациональные выражения. Квадратные корни. Степени с действительными числами. Статистика и вероятность. Уравнения с одной переменной. Решение задач на составление уравнений. Система уранений. Неравенства, система неравенств и совокупность неравенств. Арифметические последовательности. Ряды. Функции и графики. Тригонометрические функции. Теоремы о сумме. Простые тригонометрические уравнения. 
Показательные и логарифмические функции.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Векторы. Метод координат. Комплексные числа. Основные понятия геометрии. Треугольники. Тригонометрические отношения. Окружность и круг. Многоугольники. Четырехугольники. Площадь фигур. Движение. Подобие фигур. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Движение тел.
Английский язык
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms, The Agreement of Tenses, Modal Verbs, Passive Voice, The Passive Causative, Gerunds, Participles (I, II), ‘There is\are ; It is’ – sentence structure , The Sentence : Declarative Sentences (Affirmative and Negative sentences) ; Imperative sentences ; Exclamatory sentences ; Interrogative sentences,  Conjunctions, Complete the sentence, Prepositions.
Hемецкий язык
Budaq cümlələr, bağlayıcılar. Modal feillər 
Французский язык
Le circonstanciel de temps. Le participe present. Les comprehension orale. Les comprehension ecrite. Les phrases impersonnel. Le gerondif. Les pronoms demonstratifs. Les pronoms indefini. Le pronom relatif. Y et En. COD. Les adjectif numeros et cardinaux. Les heures. Les degres des adjectifs. Les adjectif. Le nom. Les articles. Le synonime. Les antonymes.