VIII-IX SİNİF BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 21 YANVAR

VIII-IX SİNİF BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 21 YANVAR

 

VIII sinif

Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil.
Riyaziyyat 
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Həndəsənin əsas anlayışları.
Üçbucaqlar. Çevrə və dairə.
İngilis dili
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms (Present\ Past), the Agreement of Tenses, Modal Verbs.
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное значение. Существительное. Род. Число. Падеж. Прилагательное. Местоимение Согласование. Числительное. Глагол. Наречие. Предлог.
Alman dili
Passiv. Antonyme und Synonyme. 
Fransız dili
Sinonim, Antonim. L'adjectif.  L'article. Les temps des verbes. Concordance des temps. La voix passive. L 'adverbe. Les phrases negatives, interrogatives. Le Subjonctif. Le Nom. L'Adjectif numero/Les Nombres. Le gérondif. Comprehension orale. Synonymes et antonymes

IX sinif

Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Söz yaradıcılığı. Köməkçi nitq hissələri. Sintaksis. Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr. Mürəkkəb adlar. Sintaktik əlaqələr. Tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Uzlaşma əlaqəsi. Cümlə. Sadə cümlə. Məqsəd və intonasiyasına görə sadə cümlənin növləri. Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda və xəbər.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. 
Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. 
Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər, bərabərsizliklər sistemi və bərabərsizliklər heyəti. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər. Çevrə və dairə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar.
İngilis dili
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms (Present\ Past), The Agreement of Tenses, Modal Verbs,  Passive Voice,  Gerund,  Participles ( I/ II).
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное значение. Существительное. Род. Число. Падеж. Прилагательное. Местоимение Согласование. Числительное. Глагол. Наречие. Предлог.
Alman dili
Passiv. Antonyme und Synonyme. 
Fransız dili
Sinonim, Antonim. L'adjectif.  L'article. Les temps des verbes. Concordance des temps. La voix passive. L 'adverbe. Les phrases negatives, interrogatives. Le Subjonctif. Le Nom. L'Adjectif numero/Les Nombres. Le gérondif. Comprehension orale. Synonymes et antonymes

 

8 класс

Pусский язык
Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Наречие как часть речи. Значение и грамматические признаки. Cмысловые группы наречий. Степени сравнения наречий на –о(-е-), образованных от качественных прилагательных. Отличие наречий от других слов, похожих на них по форме. Правописание наречий. Н и НН в наречиях. Буквы о-а на конце наречий, ь знак на конце наречий с основой на шипящий. Предлог как часть речи. Различные отношения, выражаемые предлогами. Употребление предлогов. Однозначные и многозначные предлоги. Непроизводные и производные предлоги. Простые, составные, сложные предлоги. Cлитное и раздельное написание производных предлогов. Отличие предлогов от других слов, похожих по форме. 3 Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Разряды союзов по значению. Простые и составные союзы. Правописание союзов также, тоже, чтобы. Отличие союзов от других слов, похожих по форме. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению. 4 Раздельное и дефисное написание частиц. Различение на письме частиц не и ни, приставок не и ни и союза ни…ни. Отличие частиц от других слов, похожих по форме. Междометие как часть речи. Непроизводные и производные междометия. Употребление и правописание междометий, знаки препинания при них.
Математика
Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Множества. Отношения и пропорции.Проценты. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочленов на множители. Квадратные корни. Основные понятия геометрии. Треугольники.
Английский язык
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms (Present\ Past), The Agreement of Tenses, Modal Verbs.
Французский язык
L’article (L’article contracté. L’article partitif). Nom. (Noms - synonymes et antonymes. Genre des noms.Noms animés et inanimés. Noms communs. Noms masculins et féminins. Coordination des noms avec les adjectifs.). Adjectif. (Adjectifs qualitatifs, relatifs, possessifs. Adjectifs – synonymes et antonymes. Degrés de comparaison des adjectifs (comparatif et superlatif). Forme abrégée des adjectifs. Coordination des adjectifs avec les noms en genre, nombre et cas. Le Pronom. Verbe. Verbes parfaits et imparfaits. Inclinaison du verbe (indicative, conditionnelle, impérative, subjonctif). Les temps de verbe (passé, présent, futur). Conjugaison des verbes. Concordance des temps. Adverbe. Catégories d’adverbes par sens. La construction de l’adverbe. Le gérondif. Les formes de l’adverbe. Préposition. Les prépositions simples et composées. Les subordonnés relatifs.
Hемецкий язык
Təyin budaq cümləsi.sifətin hallanmasi

9 класс

Pусский язык
Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Наречие как часть речи. Значение и грамматические признаки. Cмысловые группы наречий. Степени сравнения наречий на –о(-е-), образованных от качественных прилагательных. Отличие наречий от других слов, похожих на них по форме. Правописание наречий. Н и НН в наречиях. Буквы о-а на конце наречий, ь знак на конце наречий с основой на шипящий. Предлог как часть речи. Различные отношения, выражаемые предлогами. Употребление предлогов. Однозначные и многозначные предлоги. Непроизводные и производные предлоги. Простые, составные, сложные предлоги. Cлитное и раздельное написание производных предлогов. Отличие предлогов от других слов, похожих по форме. 3 Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Разряды союзов по значению. Простые и составные союзы. Правописание союзов также, тоже, чтобы. Отличие союзов от других слов, похожих по форме. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению. 4 Раздельное и дефисное написание частиц. Различение на письме частиц не и ни, приставок не и ни и союза ни…ни. Отличие частиц от других слов, похожих по форме. Междометие как часть речи. Непроизводные и производные междометия. Употребление и правописание междометий, знаки препинания при них.
Математика
Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Множества. Отношения и пропорции. Процент. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. . Разложение многочлена на множители. Рациональные выражения. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Статистика и вероятность. Уравнения с одной переменной. Решения задач на составление уравнений. Система уравнений. Основные понятия геометрии. Треугольники. Тригонометрические отношения. Круг и окружность. Четырехугольники. Многоугольники.
Английский язык
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms (Present\ Past), The Agreement of Tenses, Modal Verbs.
Французский язык
L’article (L’article contracté. L’article partitif). Nom. (Noms - synonymes et antonymes. Genre des noms.Noms animés et inanimés. Noms communs. Noms masculins et féminins. Coordination des noms avec les adjectifs.). Adjectif. (Adjectifs qualitatifs, relatifs, possessifs. Adjectifs – synonymes et antonymes. Degrés de comparaison des adjectifs (comparatif et superlatif). Forme abrégée des adjectifs. Coordination des adjectifs avec les noms en genre, nombre et cas. Le Pronom. Verbe. Verbes parfaits et imparfaits. Inclinaison du verbe (indicative, conditionnelle, impérative, subjonctif). Les temps de verbe (passé, présent, futur). Conjugaison des verbes. Concordance des temps. Adverbe. Catégories d’adverbes par sens. La construction de l’adverbe. Le gérondif. Les formes de l’adverbe. Préposition. Les prépositions simples et composées. Les subordonnés relatifs.
Hемецкий язык
Sifət dərəcələri və hallanması