X-XI SİNİF BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 14 YANVAR

X-XI SİNİF BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 14 YANVAR


X SİNİFLƏR

Azərbaycan dili
Fonetika. Danışıq səsləri, sait və samitlər, onların bölgüsü. Saitlərin və samit səslərin tələffüzü. Ahəng qanunu. Heca. Vurğu. Sözün sətirdən – sətrə keçiriməsi. Fonetik təhlil. Mətnin formaları. Leksika. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı söz. Sinonimlər. Omonimlər Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Terminlər. Etimologiya. Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. İsmin quruluşca növü. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə mənsubiyyətə görə dəyişməsi, ismin halları. Bəzi ikihecalı sözlərin köklərində saitin düşməsi. İsmin sifət kimi  işlənməsi. Sifət. Sifətin quruluşca növləri. Sifətin müqayisə dərəcəsi. Sifətin ismin yerində işlənməsi. Sifətin cümlədə rolu. Say. Sayın quruluşca növü. Sayın mənaca növü. Sayın ismin yerində işlənməsi. Əvəzlik. Əvəzliyin məna növü. Əvəzliyin cümlədə rolu. O, bu əvəzliyindən sonra vergülün işlənməsi halları. Zərf. Zərfin quruluşca növü. Zərfin mənaca növü. Zərfin cümlədə rolu. Feil. Feilin quruluşca növü. Təsdiq və inkar feillər Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin sadə şəkilləri. İdi, imiş və isə hissəciklərinin işlənmə xüsusiyyətləri. Təsriflənməyən feillər, feilin cümlədə rolu.
Ədəbiyyat
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq yaradıcılığı. “Ağıllı uşaq nağılı”, “Dərzi şagirdi Əhməd”. “Çahargah” əfsanəsi. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ümumtürk mədəniyyəti, dini dəyərlər. Xaqani Şirvani. “Gənclərə nəsihət” “Kitabi – Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”. “Salur Qazanın evinin yağmalanması”. Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. “Xəmsə”. “İskəndərnamə” poeması. (“Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı uşağın dastanı”. ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (XIII – XVI əsrlər). İmadəddin Nəsimi. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Sığmazam” qəzəli. Ş.İ. Xətai. Həyat və yaradıcılığı.“Dəhnamə” poeması. “Bahariyyə” ("Dəhnamə" poemasından). Məhəmməd Füzuli. Həyatı, yaradıcılıq yolu  “Məni candan usandırdı...” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması. Söz” qəzəli.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr.  Kvadrat köklər . Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər. Çevrə və dairə.
Coğrafiya
Coğrafiya elmi və onun sahələri, Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı, Coğrafiyanın tədqiqat metodları. Kartoqrafik təsvirlərin xüsusiyyətləri, Məhəllin planı. Şərti işarələr, Miqyas. Üfüqün cəhətlərinin təyini, Azimut, Nisbi və Mütləq hündürlük. Yerin forma və ölçüləri, Qlobus, Coğrafi koordinatlar. Xəritənin və onun növləri, təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Kartoqrafik tədqiqat metodları, Qrafik təsvirlər. Kainat və günəş sistemi, Hokinq nəzəriyyəsi, Yer maqnetizmi. Yerin günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri, İşiqlanma qurşaqları. Günəşin düşmə bucağına aid məsələ həlləri. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Saat qurşaqları. Saat qurşaqlarına aid məsələ həlləri. Yerin inkişaf mərhələləri, Yerin daxili quruluşu. Süxurların təsnifatı, Aşınmanın növləri, Yerin müasir üfuqi və şaquli hərəkət sahələri. Litosfer tavaları, Qədim quru və su sahələri. Müasir quru və su səthi. Qırışıqlıq vilayətləri və platformalar. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri. Vulkan və qeyzerlər. Zəlzələ. Relyef formaları. Düzənliklər. Dağlar və onların yaranması. Ekzogen mənşəli relyef formaları. Okean dibinin relyefi, Yeraltı sərvətlərin paylanması. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri. Azərbaycanın relyefi. Tektonik zonaları, Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycanın faydalı qazıntıları, mineral bulaqları. Havanın temperatur rejimi. Atmosfer təzyiqi, Təzyiq qurşaqları. Küləklər, Siklon və antisiklonlar. Havanın nisbi və mütləq rütubətliliyi, istilik və rütubətlənmə
Tarix
Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu. Daş dövrü. Azərbaycan ərazisində tunc dövrü. İbtidai icma quruluşunun dağılması. İlk tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları. Manna dövləti. İskit padşahlığı. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyaları tərkibində. Atropatena dövləti. Albaniya dövləti. Qədim Misir. İkiçayarası (Mesopotamiya) və Qədim Hindistan. Böyük Hun və Qədim Çin. Qədim Yunanıstan. Qədim Roma. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması. Azərbaycan Sasani imperiyası tərkibində. Azərbaycan Ərəb işğalı ərəfəsində. Azərbaycan Ərəb xilafəti tərkibində. Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası. Feodal dövlətləri- Şivanşahlar, Sacilər. Feodal dövlətləri- Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər. Slavyanların Azərbaycana yürüşləri. İctimai iqtisadi həyat və mədəniyyət. Erkən orta əsrlər – Ağ Hun dövləti, Avropa Hun dövləti. Türk dövlətləri. Xəzər xaqanlığı, Uyğur dövləti. Qaraxanilər və Qəznəlilər. Ərəblər. İslam dini. Xilafət. Qərbi Avropa. Bizans imperiyası.Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti.
İnformatika
İnformasiya və informasiya prosesləri, Say sistemləri, İnformasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi, Modelləşdirmə, Kompüterin aparat təminatı, Kompüterin proqram təminatı, Əməliyyat sistemi, Mətnlərin emalı, , Microsoft excel, Verilənlər bazası, 11.1. Alqoritm anlayışı. Alqoritmin xassələri, 11.2. Alqoritmin təqdimedilmə üsulları.
Fizika
Ağırlıq qüvvəsini təsiri altında hərəkət (şaquli yuxarı, şaquli aşağı hərəkət). Cismin çəkisi. Çəkisizlik. Əlavə yüklənmə. Yerin süni peykləri. Süni peyklərin dövretmə periodu. Birinci kosmik sürət. Elastiki qüvvə.Sürtünmə qüvvəsi.Elektromaqnit təbiətli qüvvələr.Huk qanunu. Mexaniki gərginlik. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Tormoz müddəti və tormoz yolu.Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkət. Mail müstəvidə cismin hərəkəti. Statika, cismin tarazılıq şərtləri. Momentlər qaydası. Qüvvə momenti. Tarazılığın növləri: dayanıqlı, dayanıqsız, və fərqsiz tarazlıq. Sadə mexanizmlər. Ling. Tərpənməz və tərpənən bloklar. Mail müstəvi. Mexanikanın qızıl qaydası.Cismin impulsu, qüvvə impulsu. İmpulsun saxlanma qanunu. Mütləq elastiki və mütləq qeyri elastiki toqquşma. Mexaniki enerji. Kinetik və potensial enerji. Mexanikada enerjinin saxlanması qanunu. Mexaniki iş. Güc. Mexanizmin faydalı iş əmsalı (FİƏ). Sərbəst rəqslər. Harmonik rəqslər. Rəqs edən maddi nöqtənin sürət və təcili. Sönən rəqslər. Riyazi rəqqas. Yaylı rəqqas. Rəqs sistemlərinin kinetik, potensial və tam enerjisi. Harmonik rəqslərdə enerji çevrilmələri.
Kimya
Kimyanin ilk anlayışları. Maddə miqdarı,Avoqadro qanunu. Dövri qanun və Dövri sistem. Atomun quruluşu. Kimyəvi rabitə, Oksidləşmə dərəcəsi. Kimyəvi reaksiyanın təsnifatı, İstilik effekti. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları. Kimyəvi reaksiyanın sürəti, Kimyəvi tarazlıq. Oksidlər, Əsaslar,Turşular,Duzlar. Məhlullar. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadilə reaksiyaları. Hidroliz. Elektroliz.
Biologiya
Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Orqanizmlərin quruluşu.  Bitkilərin vegetativ orqanları. Bitkilərin generativ orqanları. Canlılarda hərəkət , dayaq, qidalanma və tənəffüs.  Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat,çoxalma və inkişaf . Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri. Bitki və heyvanların insan həyatında rolu.  Canlı orqanizmlərin və onların öyrənilməsi. İbtidai və ali sporlu bitkilər. Ali toxumlu bitkilər.  Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr. Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Molyusklar və buğumayaqlılar.

XI SİNİFLƏR

Azərbaycan dili
Fonetika. Danışıq səsləri, sait və samitlər, onların bölgüsü. Saitlərin və samit səslərin tələffüzü. Ahəng qanunu. Heca. Sözün sətirdən – sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı söz. Sinonimlər. Omonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Terminlər. Etimologiya. Üslubiyyat. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları. (Bədii üslub. Elmi üslub. Publisistik üslub. Rəsmi-işgüzar üslub. Məişət üslubu. Fərdi üslub) Tezis. Xülasə. Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. İsmin quruluşca növü. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə, mənsubiyyətə görə dəyişməsi, ismin halları. Bəzi ikihecalı sözlərin köklərində saitin düşməsi. İsmin sifətin yerində işlənməsi. Sifət. Sifətin quruluşca növləri. Sifətin müqayisə dərəcəsi. Sifətin ismin xüsusiyyətlərini qazanması. Say. Sayın quruluşca növü. Sayın mənaca növü. Sayın ismin xüsusiyyətlərini qazanması. Əvəzlik. Əvəzliyin məna növü. O, bu əvəzliyindən sonra vergülün işlənməsi halları. Zərf. Zərfin quruluşca növü. Zərfin mənaca növü. Zərfin cümlədə rolu. Feil. Feilin quruluşca növü. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin sadə şəkilləri. İdi, imiş və isə hissəciklərinin işlənmə xüsusiyyətləri. Təsriflənməyən feillər, feilin cümlədə rolu. Söz yaradıcılığı. Söz yaradıcılığının əsas vəsaitləri. Sözün quruluşca növləri. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi və yazılışı. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi, sözün başlanğıc forması. Eyniköklü sözlər. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida. Sintaksis. Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feili birləşmələr. Söz birləşmələrinin cümlədə rolu. Mürəkkəb adlar. Sintaktik əlaqələr. Tabesizlik və tabelilik əlaqələri. (Uzlaşma əlaqəsi). Cümlə. Sadə cümlə. Məqsəd və intonasiyasına görə sadə cümlənin növləri. Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda və xəbər. O, bu əvəzliyi ilə ifadə olunmuş mübtədadan sonra vergülün işlənib-işlənməməsi. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Tamamlıq, təyin, zərflik. Sadə cümlədə sözlərin sırası və məntiqi vurğu. Sintaktik təhlil. Cümlə üzvlərinin əlavəsi. Əlavələrdə durğu işarələrinin işlənməsi. Həmcins üzvlü cümlələr. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması.
Ədəbiyyat
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq yaradıcılığı. “Ağıllı uşaq nağılı”, “Dərzi şagirdi Əhməd”. “Çahargah” əfsanəsi. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ümumtürk mədəniyyəti, dini dəyərlər. Xaqani Şirvani. “Gənclərə nəsihət” “Kitabi – Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”. “Salur Qazanın evinin yağmalanması”. Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. “Xəmsə”. “İskəndərnamə” poeması. (“Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı uşağın dastanı”. ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (XIII – XVI əsrlər). İmadəddin Nəsimi. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Sığmazam” qəzəli. Ş.İ. Xətai. Həyat və yaradıcılığı.“Dəhnamə” poeması. “Bahariyyə” ("Dəhnamə" poemasından). Məhəmməd Füzuli. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Məni candan usandırdı...” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması. Söz” qəzəli. YENİ DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI I mərhələ (XVII – XVIII əsrlər). Molla Pənah Vaqif. Həyatı, yaradıcılıq yolu “Pəri” qoşması. “Hayıf ki, yoxdur...” qoşması. Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi”. “Durna teli”. “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu “Koroğlu İlə Bolu bəy”
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr.  Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Birməchullu tənliklər. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər, bərabərsizliklər sistemi və bərsbərsizliklər heyəti. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Funksiyalar və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Toplama teoremləri. Sadə triqonometrik tənliklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər. Çevrə və dairə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı.
Coğrafiya
Coğrafiya elmi və onun sahələri, Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı, Coğrafiyanın tədqiqat metodları. Kartoqrafik təsvirlərin xüsusiyyətləri, Məhəllin planı, Şərti işarələr, Miqyas. Üfüqün cəhətlərinin təyini, Azimut, Nisbi və Mütləq hündürlük. Yerin forma və ölçüləri, Qlobus, Coğrafi koordinatlar. Xəritənin və onun növləri. təsnifatı, Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Kartoqrafik tədqiqat metodları, Qrafik təsvirlər, Kainat və günəş sistemi, Hokinq nəzəriyyəsi, Yer maqnetizmi. Yerin günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri, İşiqlanma qurşaqları. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri, Saat qurşaqları. Süxurların təsnifatı, Aşınmanın növləri,Yerin müasir üfuqi və şaquli hərəkət sahələri. Litosfer tavaları. Qədim quru və su sahələri, Müasir quru və su səthi, Qırışıqlıq vilayətləri və platformalar. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri, Vulkan və qeyzerlər. Zəlzələ. Relyef formaları, Düzənliklər, Dağlar Ekzogen mənşəli relyef formaları, Okean dibinin relyefi, Yeraltı sərvətlərin paylanması. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri, Relyefi. Atmosferin tərkibi və quruluşu, Günəş radiasiyası, Havanın temperatur rejimi. Atmosfer təzyiqi, Küləklər, Siklon və antisiklonlar. Havanın nisbi və mütləq rütubətliliyi, İstilik və rütubətlənmə. Bulud, Atmosfer yağıntıları, Yağıntıların paylanması, Hava kütlələri. Hava və iqlim. İqlim qurşaqları. Azərbaycanda günəşli saatların, istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycanda Hava kütlələri, İqlim tipləri. Hidrosferin yaranması, Dünya okeanı, onun hissələri (dəniz və körfəzlər). Dünya okeanının hissələri (boğaz, ada, yarımadalar), Okeaniya adaları. Okean suyunun temperaturu və duzluluğu, Okean suyunun hərəkəti. Dünya okeanının təbii sərvətləri, onlardan istifadə, Çaylar Çayların hidroloji xüsusiyyətləri (məsələ həlləri), Yer kürəsinin gölləri, yeraltı suları, bataqlıqları, buzlaqları Azərbycanın çayları və gölləri. Azərbaycanın su anbarları və kanalları, yeraltı sular, buzlaqlar, bataqlıqlar. Xəzər dənizi, Dünyanın içməli su problemi. Biosferin yaranması və inkişafı, Torpaq quruluşu və müxtəlifliyi.
Tarix
Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu. İlk tayfa ittifaqları və dövlət qurumları. İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan e.ə VII – IV əsrlərdə. İskit şahlığı, Midiya dövləti və Əhəməni imperiyası. Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan mədəniyyəti. Qədim Misir. İkiçayarası ( Mesopotamiya) və Qədim Hindistan. Böyük Hun imperiyası və Qədim Çin. Qədim Yunanıstan və Qədim Roma. Azərbaycan Sasanilər dövründə. Girdiman dövləti. Cavanşir. Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək. Şirvanşahlar dövləti. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri. Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Dərbənd əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial – iqtisadi həyat və mədəniyyət. Erkən orta əsrlər – Ağ Hun dövləti, Avropa Hun dövləti. Türk dövlətləri. Göytürk xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı. Türk dövlətləri. Xəzər xaqanlığı və Qəznəlilər və Qaraxanilər dövləti. Ərəblər. İslam. Xilafət, Bizans imperiyası. Qərbi Avropa – Frank dövləti. Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. Şirvanşahlar dövləti XI – XIV əsrlərdə. Azərbaycan intibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində. Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə . Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti. XV əsrdə dövlət idarəçilik sistemi. Ordu quruculuğu. Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvəllərində. Şəki hakimliyi.Ərdəbil hakimliyi. XIII – XV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu. Teymurilər dövləti. Hindistan və Çin. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaradılması. Səfəvilər dövləti XVI əsrin birinci yarısında. Daxili siyasət. İdarəçilik sistemi. Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində. Hərbi –inzibati islahatın keçirilməsi. Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində. Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri və Səfəvilər dövründə mədəniyyət. Azərbaycan torpaqlarının azad olunması uğrunda mübarizə. Nadir şah. Quba xanlığının birləşdirmə siyasəti. Şəki xanlığı. Car – Balakən camaatlığı. Qarabağ xanlığı. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları. Cənub xanlıqları. Ağa Məhəmməd şah Qacarın mərkəzləşdirmə siyasəti. Xanlıqlar dövründə sosial iqtisadi həyat. Xanlıqlar dövründə Azərbaycan mədəniyyəti. Avropada reformasiya. İlk burjua respublikası. İngiltərə və Fransa XVI – XVIII əsrlərdə.
İnformatika
İnformasiya və informasiya prosesləri, Say sistemləri, İnformasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi, Modelləşdirmə, Kompüterin aparat təminatı, Kompüterin proqram təminatı, Əməliyyat sistemi, Mətnlərin emalı, Microsoft excel, Verilənlər bazası, Alqoritm.
Fizika
Elastiki qüvvə.Sürtünmə  qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Tormoz müddəti və tormoz yolu. Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkət. Mail müstəvidə cismin hərəkəti. Statika, cismin tarazılıq şərtləri. Momentlər qaydası. Qüvvə momenti. Tarazılığın növləri: dayanıqlı, dayanıqsız, və  fərqsiz tarazlıq. Sadə mexanizmlər. Ling. Tərpənməz və tərpənən bloklar. Mail müstəvi.  Mexanikanın  “qızıl” qaydası. Cismin impulsu, qüvvə impulsu. İmpulsun saxlanma qanunu. Mexaniki iş. Mexaniki enerji. Kinetik və potensial enerji.  Güc Mexanikada enerjinin saxlanması qanunu.Mexanizmin faydalı iş əmsalı (FİƏ). Sərbəst rəqslər. Harmonik rəqslər.Rəqs edən maddi  nöqtənin sürət və təcili. Sönən rəqslər. Riyazi rəqqas. Yaylı rəqqas. Rəqs sistemlərinin kinetik, potensial və tam enerjisi. Harmonik rəqslərdə enerji çevrilmələri. Məxsusi rəqslər. Məcburi rəqslər. Rezonans. Rəqslərin elastiki mühitdə  yayılması – dalğa. Təzyiq. Təzyiq qüvvəsi. Maye və qazların  təzyiqi. Paskal qanunu.Birləşmiş qablar. Hidravlik maşın və onun iş prinsipi. Arximed qüvvəsi. Cismin üzmə şərti.Mayenin boruda hərəkəti. Mayenin axın sürətinin borunun en kəsiyinin sahəsindən asılılığı. Bernulli qanunu. MKN-nin  əsasları.İdeal qaz qanunları. İzoproseslər (İzotermik, izoxor və izobar). İdeal qaz qanunları. İzoproseslərin qrafik təsvirləri.Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. İstilik  miqdarı. Maddənin aqreqat hallarının dəyişmə preoseslərində temperaturun  istiliyin verilmə müddətindən asılılıq qrafikləri.Havanın rütubətliyi. Psixometr. Şeh nöqtəsi. Hiqrometrlər.
Kimya
Kimyanin ilk anlayışları. Maddə miqdarı,Avoqadro qanunu. Dövri qanun və Dövri sistem. Atomun quruluşu. Kimyəvi rabitə, Oksidləşmə dərəcəsi. Kimyəvi reaksiyanın təsnifatı, İstilik effekti. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları. Kimyəvi reaksiyanın sürəti, Kimyəvi tarazlıq. Oksidlər, Əsaslar,Turşular,Duzlar. Məhlullar. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadilə reaksiyaları. Hidroliz. Elektroliz. Doymuş karbohidrogenlər. Doymamış karbohidrogenlər.
Biologiya
Canlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyələri. Sitologiya. Hüceyrənin biokimyası. Orqanizmin çoxalması və fərdi inkişafı. Orqanizmin çoxalması və fərdi inkişafı. Seleksiya, Biotexnologiya, Bionika. Təkamül təlimi. Makro təkamül. İnsan tarixi inkişafı. Epidemiolgiya. Ekologiya. Biosfer. Mikrobiologiya. Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir sistemi. Vəzilər. Dayaq-hərəkət aparatı. Qan-damar sistemi.