VIII-IX SİNİF BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 10 DEKABR

VIII-IX SİNİF BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ, 10 DEKABR


VIII sinif

Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.
İngilis dili
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple (Indefinite) Tense Forms
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Существительное. Прилагательное. Местоимение. Глагол.Наречие
Alman dili
Zaman və səbəb budaq cümləsi. Məchul növ
Fransız dili
Les pronoms indefinis. L article indefini. L article partitif. Le pronoms personnel. Le temps du verbe. Le pronom relatif. Les nombres. La phrase negative. L adjectif. Oxuduğu mətndə sinonim və antonimləri seçmək. Dinlədiyi mətndə məntiqi ardıcıllığı tapmaq. Ümumiləşdirmək cümlələri tərcümə etmək.

8 класс

Русский язык
Местоимение как часть речи. Грамматические признаки. Употребление местоимений вместо других(именных) частей речи. Разряды местоимений по значению, их грамматические признаки. Склонение местоимений. Слитное раздельное и дефисное написание местоимений. НЕ и НИ с местоимениями. Синтаксическая роль. 2 Глагол как часть речи. Грамматические признаки. Неопределённая форма, её грамматические особенности и синтаксическая роль. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Время глагола. 3 Спряжение глагола(I и II спряжение). Способы определения спряжения. Правописание личных окончаний настоящего и будущего времён. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова- (ева-), -ыва- (-ива-), суффикс –ва-. Безличные глаголы. Грамматические особенности, употребление, отличие их от личных глаголов. Употребление личных глаголов в значении безличных. 4 Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия.
Математика
Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Множества. Отношения и пропорции. Проценты. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники
Английский язык
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple (Indefinite) Tense Forms
Hемецкий язык
Zaman və səbəb budaq cümləsi. Məchul növ
Французский язык
Les pronoms indefinis. L article indefini. L article partitif. Le pronoms personnel. Le temps du verbe. Le pronom relatif. Les nombres. La phrase negative. L adjectif. Oxuduğu mətndə sinonim və antonimləri seçmək. Dinlədiyi mətndə məntiqi ardıcıllığı tapmaq. Ümumiləşdirmək cümlələri tərcümə etmək.

IX sinif

Azərbaycan dili
Leksika. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət və tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional ifadələr. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Statistika və ehtimal. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Triqonometrik nisbətlər. Çevrə və dairə.
İngilis dili
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple Tense Forms, Continuous Tense Forms, Perfect Tense Forms (Present\ Past).
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Существительное. Прилагательное. Местоимение. Глагол. Наречие.
Alman dili
Genitiv halını tələb edən sözönləri. Plusquamperfekt Zaman. Zaman budaq cümləsi.
Fransız dili
Subjonctif. Concordance de temps. Les pronoms indefinis. L article indefini. L article partitif. Le pronoms personnel. Le temps du verbe. Le pronom relatif. Les nombres. La phrase negative. L adjectif. Oxuduğu mətndə sinonim və antonimləri seçmək. Dinlədiyi mətndə məntiqi ardıcıllığı tapmaq. Ümumiləşdirmək. Cümlələri tərcümə etmək

9 класс

Русский язык
Местоимение как часть речи. Грамматические признаки. Употребление местоимений вместо других(именных) частей речи. Разряды местоимений по значению, их грамматические признаки. Склонение местоимений. Слитное раздельное и дефисное написание местоимений. НЕ и НИ с местоимениями. Синтаксическая роль. 2 Глагол как часть речи. Грамматические признаки. Неопределённая форма, её грамматические особенности и синтаксическая роль. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Время глагола. 3 Спряжение глагола(I и II спряжение). Способы определения спряжения. Правописание личных окончаний настоящего и будущего времён. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова- (ева-), -ыва- (-ива-), суффикс –ва-. Безличные глаголы. Грамматические особенности, употребление, отличие их от личных глаголов. Употребление личных глаголов в значении безличных. 4 Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия.
Математика
Натуральные числа.Обыкновенные и десятичные дроби. Множества. Отношения и пропорции. Проценты. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочленов на множители. Рациональные выражения. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Статистика и вероятность. Основные понятия геометрии. Треугольник. Тригонометрические отношения. Круг и окружность.
Английский язык
The Noun, Quantifiers, The Article, The Agreement of the Predicate with the Subject, The Pronoun, The Adjective, The Adverb, The Complex Object, Tense Forms: Simple (Indefinite) Tense Forms
Hемецкий язык
Zaman və səbəb budaq cümləsi. Məchul növ.
Французский язык
Les pronoms indefinis. L article indefini. L article partitif. Le pronoms personnel. Le temps du verbe. Le pronom relatif. Les nombres. La phrase negative. L adjectif. Oxuduğu mətndə sinonim və antonimləri seçmək. Dinlədiyi mətndə məntiqi ardıcıllığı tapmaq. Ümumiləşdirmək cümlələri tərcümə etmək.