I-VII SİNİF SINAQ İMTAHANI, 17 DEKABR BİLİK YARIŞI

I-VII SİNİF SINAQ İMTAHANI, 17 DEKABR BİLİK YARIŞI


Azərbaycan bölməsi üzrə imtahan mövzuları

I sinif

Azərbaycan dili
Saitlər. Samitlər. Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi.
Riyaziyyat
Azaltmaq. Çıxmaq. Ədədlərin çıxılması. Ədəd oxu üzərində çıxma.

II sinif

Azərbaycan dili
Saitlər. Samitlər. Əlifba. Saitlərin növləri. Sözün izahı. Ahəng qanunu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Əlamət bildirən sözlər. Əksmənalı sözlər. Dialoq. Hərəkətin zamanı.
Riyaziyyat
Xətt. Bucaq. Çoxbucaqlı. Üz, til və təpə. Qruplaşdırma.
İngilis dili
Grammar – to be- am is are.  Have/has. What is it? / Yes, it is. No, it isn't. Greetings; Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Lesson 1.2.3. N, O, G. Y, L, I, M, A, E, C, V, H, D, S, U, R, K letters. Numbers 1-10
Rus dili
Фонетика. Орфография. Укажите лишнее. Название сказки. Род имён существительных.
Fransız dili
Məktəb ləvazimatları (ifadələr)
Alman dili
Heyvanlar

III sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin yazılışı, samitlərin yazılışı.
Kök və şəkilçi. Şəkilçinin növləri. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlər. Ümumi və xüsusi isim. Konkret və mücərrəd isim.
Riyaziyyat
Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması (yüzlüyün ayrılması). Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması (onluq və yüzlüyün ayrılması). Çıxmanın digər üsulları. Təqribi toplama və ya çıxma. 6-ya və 7-yə vurma. 8, 9 və 10-a vurma. 2, 3, 4 və 5-ə bölmə.
İngilis dili
Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4.  Grammar, to be, am is are; do commands, don't commands. This/these. Have (do/don't). Personal pronouns.
Rus dili
Фонетика. Существительное. Род существительных. Глагол. Укажите лишнее.
Fransız dili
Expressions il ya. Lesnoms des saisons.
Alman dili
Məktəb əşyaları

IV sinif

Azərbaycan dili
Frazeoloji birləşmə. Saitlərin və samitlərin yazılışı və fələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Şəxsləndirmə. İsmin hallanması. Bayatı. Sifətin dərəcələri. Zərf. Şəxs əvəzlikləri. İsmi və feili birləşmələr.
Riyaziyyat
Vurma və bölmənin digər üsulları. Ədəi ifadələr. Dəyişəni olan ifadələr. Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Riyazi qanuna uyğunluq.
İngilis dili
Numbers 10-100. Grammar: to be. Am is are. Who? When? What time? Present Continious. Ordinal numerals. Times of day. Adverbs of time.  Unit 1. Unit 2. Unit 3. 4. Lesson 1.2.3.
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Месоимение. Существительное. Числительное. Перевод.
Fransız dili
L'adjectif. Les articles. Comment s'appelle?. Les fruits. Les couleurs.
Alman dili
Həftənin günləri. Sual sözləri.

V sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “a” kimi tələffüzü. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi. “Q” samitinin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü. Heca və vurğu. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Sözün səs tərkibinə görə təhlili. Lüğətlər. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşələr. Çoxmənalı sözlər. Testlər üzərində iş. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin oxşar və fərqli cəhətləri. Sinonimlər. Antonimlər. Omonim, sinonim və antonim bölməsinə aid testlərlə iş. Etimologiya. Terminlər. Arxaizmlər. Kök və şəkilçi. 
Riyaziyyat
Mövqeli və mövqesiz say sistemləri. Natural ədədlər və onların onluq say sistemində yazılışı. Siniflər və mərtəbələr cədvəli. Tək və cüt ədədlər. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Hərflərlə sütunlu toplama və çıxma əməlləri (hərflərin ifadə etdiyi rəqəmlərin tapılması) Dəyişənli ifadələr. Toplama və çıxma əməllərinə aid tənlik və məsələlər. Bucaq. İti, düz, kor, açıq və tam bucaqlar. Bucaqların ölçülməsi və müqayisəsi. Natural ədədləri yuvarlaqlaşdırma.Natural ədədlərin vurulması. Vurma əməli və onun xassələri. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Tam və qalıqlı bölmə. 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya, 9-a, 10-a və 25-ə bölünmə əlamətləri. Natural ədədin bölənləri. Əməllər sırası. Vurma və bölmə əməllərinə aid tənliklər və məsələlər. Uzunluq vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr. Üçbucaq. İtibucaqlı, düzbucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlar. Perimetr anlayışı. Üçbucağın perimetri. Keçilənlərin təkrarı (kuiz). Adi kəsrlər və bölmə əməli. Bərabər kəsrlər. Dairəvi diaqramlar. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə və əksinə çevrilməsi. Kəsrlərin müqayisəsi.
Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Qarışıq ədədlərin toplanması.
Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması. Qarışıq ədədlərin çıxılması. Keçilənlərin təkrarı (kuiz). Dördbucaqlı. Paraleloqram, düzbucaqlı, romb, kvadrat və onların perimetrləri. (IV sinif səviyyəsində). Ədədin hissəsinin tapılması. 
Hissəsinə görə ədədin tapılması.
İngilis dili
To be in the Present Simple. Have got/has got. The Noun; Plural nouns, Possessive Case,  The Pronoun (Personal pronouns\ Possessive pronouns\ Demonstrative pronouns).Present Simple, Adverbs of Frequency ( onec\ twice\ three times a week; always; usually; often; never; sometimes), Asking questions with Why, usage of the conjunction "because", Indefinte Pronouns: Some; any; many; much; a lot of.
Rus dili
Фонетика. Диалог. Дополните предложение. Числительное. Глагол.
Fransız dili
Noms de professions.Adjectifs possessifs.
Alman dili
Hobbilər, Bəzi qüvvətli feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Sıra sayları

VI sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “a” kimi tələffüzü. Söz sonunda cingiltili samitlərin  tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi. “Q” samitinin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü. Heca və vurğu. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Lüğətlər. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşələr. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Etimologiya. Terminlər. Arxaizmlər. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Sözün quruluşca növünə aid testlər üzərində iş. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Sözün tərkibinə görə təhlili. Eyniköklü sözlər. Sözün tərkibinə görə təhlili. Nitq hissələri haqqında ümumi məlumat. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək, cəm və toplu isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin mənsubiyyət şəkilçilərinə aid tapşırıqların həlli. İsmin mənsubiyyət şəkilçilərinin digər şəkilçilərdən fərqi. İsmin halları. Adlıq, yiyəlik və yönlük hal.  Müəyyən və qeyri - müəyyən yiyəlik hal. İsmin halları. Təsirlik, yerlik və çıxışlıq hal. Müəyyən və qeyri – müəyyən təsirlik hal. İsmin hallarına aid testlər üzərində iş. 
Riyaziyyat
Natural ədədlər və onların onluq say sistemində yazılışı. Siniflər və mərtəbələr cədvəli. Tək və cüt ədədlər. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Natural ədədlərin vurulması. Vurma əməli və onun xassələri. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Tam və qalıqlı bölmə. Əməllər sırası. Vurma və bölmə  əməllərinə aid tənliklər və məsələlər. 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya, 9-a, 10-a və 25-ə bölünmə əlamətləri. Natural ədədin bölənləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ədədin bölənlərinin sayının tapılması. Ən böyük ortaq bölən. Qarşılıqlı sadə ədədlər. Ən kiçik ortaq bölünən. ƏBOB və ƏKOB-a aid məsələlər. Bucaq. İti, düz, kor, açıq və tam bucaqlar. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə və əksinə çevrilməsi.  Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması (məxrəclərin bərabər olduğu halda). Kəsrlərin eyni (ortaq) məxrəcə gətirilməsi. Kəsrlərin müqayisəsi. Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı.  Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qanşıq ədədlərin vurulması. Kəsrlərin bölünməsi. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Onluq kəsrlər. Mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması Onluq kəsrlərin vurulması və bölünməsi. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Tam-hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Uzunluq vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr. Üçbucaq. İtibucaqlı, düzbucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlar. Üçbucağın daxılı bucaqlarının cəmi.  Üçbucağın mövcudolma şərti. Üçbucağın perimetri. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər. Dördbucaqlı. Paraleloqram, düzbucaqlı, romb, kvadrat və onların perimetrləri. Dördbucaqlıların bucaqları və onların xassələri. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi. Sahə vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr. Nisbət. Tənasüb. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə  bölünməsi. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə  bölünməsi.
Miqyas. Faiz. Faiz, adi kəsr və onluq kəsr arasında çevirmələr. Ədədin 10 faizinin tapılması. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi.
İngilis dili
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , Common\ Proper nouns,The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Reflexive Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple.
Rus dili
Фонетика. Существительное. Число существительных. Прилагательное. Род существительных. Глагол. Числительное.
Fransız dili
Les pronoms toniques. La forme neqative. Les pronoms complements. COD COI. Les articles partitifs. Les temps composés. Les nombres.
Alman dili
Partizip ll formasö . Perfekt Zaman.

VII sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “a” kimi tələffüzü. Söz sonunda cingiltili samitlərin  tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi .“Q” samitinin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü. Heca və vurğu. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Lüğətlər. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşələr. Çoxmənalı sözlər. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Etimologiya. Terminlər. Arxaizmlər. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mətnlə iş . Testlər üzərində iş. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Sözün tərkibinə görə təhlili. Nitq hissələri haqqında ümumi məlumat. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək, cəm və toplu isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Adlıq, yiyəlik və yönlük hal. İsmin halları. Təsirlik, yerlik və çıxışlıq hal. Söz kökündə saitin düşməsi. Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı. İsmin xəbərlik şəkilçiləri. Sifət, dərəcələri,quruluşca növləri. Sifətin isim kimi işlənməsi. 
Riyaziyyat
Natural ədədlər və onların təsnifatı. Tək və cüt ədədlər. Natural ədədlər üzərində əməllər. Tam və qalıqlı bölmə.  Əməllər sırası. Vurma və bölmə  əməllərinə aid tənliklər və məsələlər. Natural ədədin bölənləri.  Bölünmə əlamətləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ədədin bölənlərinin sayının tapılması. Ən böyük ortaq bölən.  Qarşılıqlı sadə ədədlər. Ən kiçik ortaq bölünən. ƏBOB və ƏKOB-a aid məsələlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Nöqtə, düz xətt, müstəvi. Parça və şüa.  Paralel və perpendikulyar düz xətlər. Konqruent fiqurlar. Dönmə, əksetmə, sürüşmə, ox simmetriyası.  Bucaq. Bucaqların ölçülməsi (dәrәcә, dәqiqә, saniyә). İti, düz, kor, açıq və tam bucaqlar.  Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar. Bucağın tənböləni. Tam ədədlər və onlar üzərində əməllər. Ədədin modulu (mütləq qiymət). Tam ədədlərin müqayisəsi. Rasional ədədlər. Rasional әdәdlәrin әdәd oxunda göstәrilmәsi. Rasional әdәdlәrin müqayisәsi. Adi kəsrlər və onlar üzərində əməllər. Kəsrin əsas xassəsi. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Onluq kəsrlər  və onlar üzərində əməllər. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Dövri onluq kәsrlәr.  Dövri onluq kәsrin adi kәsrә və əksinə çevrilmәsi. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Tam¬-hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Ölçü (uzunluq, kütlə, zaman, temperatur) vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr.  Farengeyt ölçü vahidi. Üçbucaq. Bucaqlarına və tərəflərinə görə üçbucaqların təsnifatı. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi.   Üçbucağın xarici bucağı və onun xassәsi. Üçbucağın tәrәflәri vә bucaqları arasındakı münasibәtlәr.  Üçbucaq bәrabәrsizliyi. Üçbucağın perimetri. Dördbucaqlı.  Paraleloqram, düzbucaqlı, romb, kvadrat və onların perimetrləri. Dördbucaqlıların bucaqları və onların xassələri. Nisbət. Tənasüb. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Miqyas. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə  bölünməsi. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə  bölünməsi. Faiz. Faiz, adi kəsr və onluq kəsr arasında çevirmələr. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faiz artımından (azalmasından) dəfə artımına (azalmasına) və əksinə keçidlər. Faizə aid məsələlər (qarışım, gəlir-ziyan və s.). Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi. Sahə vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr. Çoxluqlar. Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi və fərqi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli. Aksiomlar. Perpendikulyar vә mail. Parçanın orta perpendikulyarı. Mәrkәzi simmetriya. İki düz xәttin üçüncü ilә kәsişmәsindәn alınan bucaqlar. Düz xәtlәrin paralellik әlamәtlәri. Uyğun tәrәflәri paralel vә ya perpendikulyar olan bucaqlar. Məlumat toplama və təqdimetmə. Məlumatın müxtəlif qrafik formalarda təqdimi. Histoqramlar. Zamandan asılı qrafiklər. Diaqramlar. Dairəvi diaqramlar. Məlumatın təhlili. Ədədi orta, moda və median. Eyniehtimallı, azehtimallı və ya çoxehtimallı hadisələr. Proqnoz verilməsi. Mümkün və əlverişli hallar sayı.
İngilis dili
To be in the Present Simple and Past Simple, Have got/has got. The Noun; Plural nouns, Possessive Case, Pronouns (Personal, Objective Pronouns, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns, Demonstrative Pronouns), Quantifiers (much, many, a lot of, a few, a little ), Indefinite Pronouns (some\ any), Present simple, Past Simple, Regular\ irregular verbs, “used to” ,  Future Simple, to be going to, Present Continuous.
Rus dili
Фонетика. Лексикология. Числительное. Местомение. Род существительных.
Fransız dili
Les adjectif. Le verbe; avoir;. Les adjectifs indefinis. Passé composé. Le verbe " être"
Alman dili
Sözönləri. İsmin halları. 

Rus bölməsi üzrə imtahan mövzuları

2 класс

Pусский язык
Буквы и звуки. Текст. Типы предложения. Алфавит.
Математика
Прямая. Угол. Многоугольник. Грань, ребро и вершина. Группировка. 
Английский язык
Grammar – to be- am is are.  Have/has. What is it? / Yes, it is. No, it isn't. Greetings; Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Lesson 1.2.3. N, O, G. Y, L, I, M, A, E, C, V, H, D, S, U, R, K letters. Numbers 1-10
Французский язык
Məktəb ləvazimatları (ifadələr)
Hемецкий язык
Heyvanlar

3 класс
Pусский язык
Алфавит. Гласные и согласные. Части речи. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Текст и его части. Корень. Однокоренные слова.
Математика
Вычитание трехзначных чисел ( выделение сотни). Вычитание трехзначных чисел ( выделение десятка и сотни onluq). Другие способы вычитания. Приближенные сложения или вычитания. Умножение на 6 и на 7. Умножение на 8, 9 и 10. Деление на 2, 3, 4 и 5.
Английский язык
Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4.  Grammar, to be, am is are; do commands, don't commands. This/these. Have (do/don't). Personal pronouns.
Французский язык
Expressions il ya. Lesnoms des saisons.
Hемецкий язык
Məktəb əşyaları

4 класс
Pусский язык
Алфавит.Предложение. Фразеологизмы. Текст. Значимые части слова. Гласные и согласные в корне слова. Приставки и предлоги. Разделительные Ь и Ъ. Части речи. Однородные члены предложения. Склонение имён существительных. 
Математика
Различные способы умножения и деления. Числовые выражения. Выражения с переменными. Уравнения. Решение задач на составление урачнений. Соответствие с математическими законами. Умножение на двузначное число. Умножение на трехзначное число. Деление двузначного числа на двузначное. Деление многозначного числа на двузначное. Простые геометрические фигуры. Окружность. Угол. Измерение углов.
Английский язык
Numbers 10-100. Grammar: to be. Am is are. Who? When? What time? Present Continious. Ordinal numerals. Times of day. Adverbs of time.  Unit 1. Unit 2. Unit 3. 4. Lesson 1.2.3.
Французский язык
L'adjectif. Les articles. Comment s'appelle?. Les fruits. Les couleurs.
Hемецкий язык
Həftənin günləri. Sual sözləri.

5 класс
Pусский язык
Фонетика и Графика. Звуки речи. Гласные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слово и его лексическое значение. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Морфемика.
Математика
Позиционные и непозиционные системы счисления. Натуральные числа и их запись в десятичной системе счисления. Таблица классов и разрядов. Четные и нечетные числа. Числовая ось и сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Операции сложения и вычитания столбцов с буквами (нахождение чисел, представленных буквами). Переменные выражения. Уравнения и задачи на сложение и вычитание. Угол. Острые, прямые, тупые, развернутые и полные углы. Измерение и сравнение углов. Округление натуральных чисел. Умножение натуральных чисел. Умножение и его свойства. Операция деления над натуральными числами. Полное и остаточное деление. Признаки деления на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 25. Делители натурального числа. Порядок действий. Уравнения, связанные с операциями умножения и деления. Задачи, связанные с операциями умножения и деления. Единицы длины и их преобразования. Треугольник. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Понятие периметра. Периметр треугольника. Повторение пройденного (экзамен). Обыкновенные дроби и деление. Равные дроби. Круговые диаграммы. Обыкновенные дроби и деление. Равные дроби. Круговые диаграммы. Преобразование смешанного числа в неправильную дробь и наоборот. Сравнение дробей. Сложение дробей с равными знаменателями. Сложение смешанных чисел. Вычитание дробей с равными знаменателями. Вычитание дроби из целого числа. Вычитание смешанных чисел. Повторение пройденного (куиз). Четырехугольник. Параллелограмм. Прямоугольный. Ромб. Квадраты и их периметры. Нахождение дроби числа. Нахождение числа по его дроби.
Английский язык
Back to school. Meet the Book stars. Our timetable. A new classroom. Review. A new classmate. Let’s meet new teachers. Jack’s first day at school. Where to take Jack?. 1st Summative. My favourite activity. What do we like doing?. Shams’s hobby. Favourite seasons. Review. Story time – Hansel and Gretel. A Special Day at school. Eat Healthy/ Be healthy. Shams’s Food Blog. Time for a Picnic. Review. 2nd Summative. Shams’s Party. Having a good time!. Jack in the City Centre. What’s the weather like there?. Revision. International Day at school. Celebrations around the World. Do’s and Don is in Azerbaijan.
Французский язык
Noms de professions.Adjectifs possessifs.
Hемецкий язык
Hobbilər, Bəzi qüvvətli feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Sıra sayları.

6 класс
Pусский язык
Фонетика. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы. Словосочетание. Однородные .члены предложения. Словообразование. Устаревшие слова. Исконно русские и заимствованные слова.
Математикa
Натуральные числа и их запись в десятичной системе счисления. Таблица классов и разрядов. Четные и нечетные числа. Числовая ось и сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание наиуральных чисел. Умножение натуральных чисел. Операция умножения и ее свойства. Деление натуральных чисел. Деление и деление с остатком. Порядок действий. Задачи и уравнения на умножение и делен. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 и 25. Делители натуральных чисел. Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Нахождение количества делителей Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Угол. Острый,прямой, тупой, развернутый и полный углы. Правильные дроби,неправильные дроби, смешанные числа. Преобразование смешанного числа в неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дроби из целого числа. Сложение и вычитание смешанных чисел ( при равных знаменателях). Приведение дробей к одинаковому знаменателю. Сравнение дробей. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Слодение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. Деление дробей. Деление смешанных чисел. Десятичные дроби. Разряды чисел. Округление десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Множение и деление десятичных дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Решение задач по модели часть- целое. Единицы длины и их преобразования. Треугольник. Остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники. Сумма внутренних углов треугольника. Условие существования треугольника. Периметр треугольника. Действия над обыкновенными и десятичными дробями. Четырехугольники. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и их периметры. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади и их преобразование. Отношения. Пропорции. Прямо и обратно пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности. Деление числа на части прямо пропорциональные числам. Деление числа на части обратно пропорциональные числам. Шкала. Процент. Перевод процентов в обыкновенные и десятичные дроби и обратно. Нахождение 10 процентов числа. Нахождение процента числа. Нахождение числа по проценту. Отношение двух чисел выраженное в процентах. Изменение величин в процентах.
Английский язык
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , Common\ Proper nouns,The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Reflexive Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple, “to be going to”.
Французский язык
Les pronoms toniques. La forme neqative. Les pronoms complements. COD COI. Les articles partitifs. Les temps composés. Les nombres.
Hемецкий язык
Partizip ll formasö . Perfekt Zaman.

7 класс
Pусский язык
Фонетика. Причастие. Склонение причастий. Причастный оборот. Способы образования слов. Действительные и страдательные причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Фразеологизмы. Одна и две буквы н  в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных.
Математикa
Натуральные числа и их классификация. Четные и нечетные числа. Действия над натуральными числами. Деление и деление с остатком. Порядок действий. Уравнения и примеры на умножение и. Делители натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение составных чисел на простые множители. Нахождение количества делителей числа. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Основные понятия в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Отрезок и луч. Параллельные и перпендикулярные прямые. Конгруэнтные фигуры. Поворот, преобразование, движениее, осевая симметрия. Угол. Измерение углов (градус, минута, секунда). Острый, прямой, тупой, развернутый и полный углы. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. Целые числа и действия над ними. Модуль числа(абсолютная величина).Сравнение целых чисел. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой оси. Сравнение рациональных чисел. Обыкновенные дроби и действия над ними. Основное свойство дроби. Взаимно обратные числа. Десятичные дроби и действия над ними. Округление десятичных дробей. Периодические десятичные дроби. Преобразование десятичной периодической дроби в обыкновенную и наоборот. Нахождение числа по его части. Решение задач по модели часть-целое. Единицы измерения (длина, масса, время, температура) и их преобразования. Шкала Фаренгейта. Треугольник. Классификация треугольников по сторонам и углам. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника и его свойство. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Периметр треуголъника. Четырехугольник. Параллелограмм, прямоугольник,ромб, квадрат и их периметры. Углы четырехугольника и их свойства. Отношения. Пропорции. Прямо и обратно пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности. Шкала. Деление числа на прямо пропорциональные части. Деление числа на обрптно пропорциональные части. Процент. Процент, обыкновенная дробь и десятичная дробь и их взаимные преобразования. Нахождения процента числа. Нахождение числа по его проценту. Выражение в процентах отношение двух чисел. Выражение в процентах изменение величин. Переход от процентного роста (убытка) к разовому росту(убытку) и ноборот. Задачи на проценты (смешанные, убыток и достаток и т д).  Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади и их преобразования. Множества. Равные множества. Подмножества. Объединение,пересечение и разность множеств. Решение задач с помощью диаграммы Венна. Аксиомы. Перпендикуляр и наклонная. Серединный перпендикуляр к отрезку. Центральная симметрия. Углы образованные при пересечении двух прямых третьей. Признаки параллельности прямых. Углы с взаимно параллельными и взаимно перпендикулярными сторонами. Сбор информации и представление. Представление информации в виде различных графиков. Гистограммы. Графики, зависящие от времени. Диаграммы. Круговые диаграммы. Анализ данных. Среднее арифметическое, мода и медиана. Равновероятные, маловероятные и многовероятные события. Возмозные и случайные события.
Английский язык
To be in the Present Simple and Past Simple, Have got/has got. The Noun; Plural nouns, Possessive Case, Pronouns (Personal, Objective Pronouns, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns, Demonstrative Pronouns), Quantifiers (much, many, a lot of, a few, a little ), Indefinite Pronouns (some\ any), Present simple, Past Simple, Regular\ irregular verbs, “used to” ,  Future Simple, to be going to, Present Continuous.
Французский язык
Les adjectif. Le verbe; avoir;. Les adjectifs indefinis. Passé composé. Le verbe " être"
Hемецкий язык
Sözönləri. İsmin halları.