I-VII SİNİF SINAQ İMTAHANI, 26 NOYABR

I-VII SİNİF SINAQ İMTAHANI, 26 NOYABR


II sinif

Azərbaycan dili
Saitlər, samitlər, əlifba, heca
Riyaziyyat
Təkrar toplama. Vurma. Bərabər paylama bölmə. Təkrar çıxma. Tək və cüt ədədlər.
İngilis dili
Grammar – to be- am is are.  Have/has. What is it?  Greetings; Unit 1. Unit 2. Unit 3. Lesson 1.2.3. N, O, G.Y, L, I, M, A, E, C, V, H, D, S letters. Numbers 1-10.
Rus dili
Фонетика. Гласные и согласные. Одушевлённые и неодушевлённые существителтные. (по картинам). Род имён существительных ( по картинам). Профессии. Семья.
Alman dili
Ailə. Saylar.
Fransız dili
Miliyyət bildirən sözlər.

III sinif

Azərbaycan dili
Saitlər, samitlər, heca, ad bildirən sözlər, kök və şəkilçi.
Riyaziyyat
Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni onluğun və yüzlüyün yaranması). Üç və daha çox ədədin toplanması. Toplamanın digər üsulları. Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması. Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması (onluğun ayrılması).
İngilis dili
Unit 1. Unit 2. Unit 3. Grammar, to be, am is are; do commands, don't commands. This/these. Have (do, don't).
Rus dili
Фруеты, овощи, ягоды. Члены семьи. Время суток. Указать лишнее.
Alman dili
Saylar.
Fransız dili
Ma classe.Notre jardin.Les vitamins.Le soupermarche.

IV sinif

Azərbaycan dili
Saitlər, samitlər, fonetik təhlil, ahəng qanunu, frazeoloji birləşmələr.
Riyaziyyat
Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə bölünməsi. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə bölünməsi. Ədədin bölənləri və bölünənləri.
İngilis dili
Numbers 10-100. Grammar: to be. Am is are. Who? When? What time? Ordinal numerals. Times of day. Adverbs of time.  Unit 1. Unit 2. Unit 3. Lesson 1.2.
Rus dili
Предложение. Род имён существительных. . Фонетика ( мягкий и твёрдый согласные). Перевод.
Alman dili
Yiyəlik əvəzlikləri. Şəxsə görə dəyişmə.
Fransız dili
Les verbes. Les saisons.

V sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “a” kimi tələffüzü. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi. “Q” samitinin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü. Heca və vurğu. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Sözün səs tərkibinə görə təhlili. Lüğətlər. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşələr. Çoxmənalı sözlər. Testlər üzərində iş. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin oxşar və fərqli cəhətləri.
Riyaziyyat
Mövqeli və mövqesiz say sistemləri. Natural ədədlər və onların onluq say sistemində yazılışı. Siniflər və mərtəbələr cədvəli. Tək və cüt ədədlər. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Hərflərlə sütunlu toplama və çıxma əməlləri (hərflərin ifadə etdiyi rəqəmlərin tapılması) Dəyişənli ifadələr. Toplama və çıxma əməllərinə aid tənlik və məsələlər. Bucaq. İti, düz, kor, açıq və tam bucaqlar. Bucaqların ölçülməsi və müqayisəsi. Natural ədədləri yuvarlaqlaşdırma.Natural ədədlərin vurulması. Vurma əməli və onun xassələri. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Tam və qalıqlı bölmə. 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya, 9-a, 10-a və 25-ə bölünmə əlamətləri. Natural ədədin bölənləri. Əməllər sırası. Vurma və bölmə əməllərinə aid tənliklər və məsələlər. Uzunluq vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr. Üçbucaq. İtibucaqlı, düzbucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlar. Perimetr anlayışı. Üçbucağın perimetri. Keçilənlərin təkrarı (kuiz). Adi kəsrlər və bölmə əməli. Bərabər kəsrlər. Dairəvi diaqramlar. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə və əksinə çevrilməsi.
İngilis dili
Back to school. Meet the Book stars. Our timetable. A new classroom. Review. A new classmate. Let’s meet new teachers. Jack’s first day at school. Where to take Jack?. 1st Summative. My favourite activity. What do we like doing?. Shams’s hobby. Favourite seasons. Review. Story time – Hansel and Gretel. A Special Day at school. Eat Healthy/ Be healthy. Shams’s Food Blog. Time for a Picnic. Review. 2nd Summative. Shams’s Party. Having a good time!. Jack in the City Centre. What’s the weather like there?. Revision. International Day at school. Celebrations around the World. Do’s and Don is in Azerbaijan.
Rus dili
Фонетика ( е.ё.ю.я). Одушевлённые и неодушевлённые существительные. Лексикология ( антонимы, синонимы). Число имён существительных.
Alman dili
Həftənin günləri. Miqdar sayları.
Fransız dili
Dire la datte. L adresse postale.

VI sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “a” kimi tələffüzü. Söz sonunda cingiltili samitlərin  tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi. “Q” samitinin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü. Heca və vurğu. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Lüğətlər. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşələr. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Etimologiya. Terminlər. Arxaizmlər. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Sözün quruluşca növünə aid testlər üzərində iş. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Sözün tərkibinə görə təhlili. Eyniköklü sözlər. Sözün tərkibinə görə təhlili. Nitq hissələri haqqında ümumi məlumat. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək, cəm və toplu isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.
Riyaziyyat
Natural ədədlər və onların onluq say sistemində yazılışı. Siniflər və mərtəbələr cədvəli. Tək və cüt ədədlər. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Natural ədədlərin vurulması. Vurma əməli və onun xassələri. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Tam və qalıqlı bölmə. Əməllər sırası. Vurma və bölmə  əməllərinə aid tənliklər və məsələlər. 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya, 9-a, 10-a və 25-ə bölünmə əlamətləri. Natural ədədin bölənləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ədədin bölənlərinin sayının tapılması. Ən böyük ortaq bölən. Qarşılıqlı sadə ədədlər. Ən kiçik ortaq bölünən. ƏBOB və ƏKOB-a aid məsələlər. Bucaq. İti, düz, kor, açıq və tam bucaqlar. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə və əksinə çevrilməsi.  Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması (məxrəclərin bərabər olduğu halda). Kəsrlərin eyni (ortaq) məxrəcə gətirilməsi. Kəsrlərin müqayisəsi. Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı.  Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qanşıq ədədlərin vurulması. Kəsrlərin bölünməsi. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Onluq kəsrlər. Mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması Onluq kəsrlərin vurulması və bölünməsi. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Tam-hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Uzunluq vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr. Üçbucaq. İtibucaqlı, düzbucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlar. Üçbucağın daxılı bucaqlarının cəmi.  Üçbucağın mövcudolma şərti. Üçbucağın perimetri. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər. Dördbucaqlı. Paraleloqram, düzbucaqlı, romb, kvadrat və onların perimetrləri. Dördbucaqlıların bucaqları və onların xassələri. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi. Sahə vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr.
İngilis dili
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple.
Rus dili
Фонетика. Прилагательное. Род имён существительных. Лексика. Составление предложений.
Alman dili
Prateritum zaman forması haben, sein feillərinin keçmişi

Fransız dili
Articles partitifs. " Boire " " Prende" Conjuger.

VII sinif

Azərbaycan dili
Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “a” kimi tələffüzü. Söz sonunda cingiltili samitlərin  tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi .“Q” samitinin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü. Heca və vurğu. Sözün səs  tərkibinə görə təhlili. Lüğətlər. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşələr. Çoxmənalı sözlər. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Etimologiya. Terminlər. Arxaizmlər. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mətnlə iş . Testlər üzərində iş. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Sözün tərkibinə görə təhlili. Nitq hissələri haqqında ümumi məlumat. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək, cəm və toplu isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Adlıq, yiyəlik və yönlük hal. İsmin halları. Təsirlik, yerlik və çıxışlıq hal. Söz kökündə saitin düşməsi. Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı. İsmin xəbərlik şəkilçiləri.
Riyaziyyat
Natural ədədlər və onların təsnifatı. Tək və cüt ədədlər. Natural ədədlər üzərində əməllər. Tam və qalıqlı bölmə.  Əməllər sırası. Vurma və bölmə  əməllərinə aid tənliklər və məsələlər. Natural ədədin bölənləri.  Bölünmə əlamətləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ədədin bölənlərinin sayının tapılması. Ən böyük ortaq bölən.  Qarşılıqlı sadə ədədlər. Ən kiçik ortaq bölünən. ƏBOB və ƏKOB-a aid məsələlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Nöqtə, düz xətt, müstəvi. Parça və şüa.  Paralel və perpendikulyar düz xətlər. Konqruent fiqurlar. Dönmə, əksetmə, sürüşmə, ox simmetriyası.  Bucaq. Bucaqların ölçülməsi (dәrәcә, dәqiqә, saniyә). İti, düz, kor, açıq və tam bucaqlar.  Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar. Bucağın tənböləni. Tam ədədlər və onlar üzərində əməllər. Ədədin modulu (mütləq qiymət). Tam ədədlərin müqayisəsi. Rasional ədədlər. Rasional әdәdlәrin әdәd oxunda göstәrilmәsi. Rasional әdәdlәrin müqayisәsi.
Adi kəsrlər və onlar üzərində əməllər. Kəsrin əsas xassəsi. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Onluq kəsrlər  və onlar üzərində əməllər. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Dövri onluq kәsrlәr.  Dövri onluq kәsrin adi kәsrә və əksinə çevrilmәsi. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Tam¬-hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Ölçü (uzunluq, kütlə, zaman, temperatur) vahidləri və onların üzərində qarşılıqlı çevirmələr.  Farengeyt ölçü vahidi. Üçbucaq. Bucaqlarına və tərəflərinə görə üçbucaqların təsnifatı. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi.   Üçbucağın xarici bucağı və onun xassәsi. Üçbucağın tәrәflәri vә bucaqları arasındakı münasibәtlәr.  Üçbucaq bәrabәrsizliyi. Üçbucağın perimetri. Dördbucaqlı.  Paraleloqram, düzbucaqlı, romb, kvadrat və onların perimetrləri. Dördbucaqlıların bucaqları və onların xassələri. Nisbət. Tənasüb. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Miqyas. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə  bölünməsi. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə  bölünməsi. Faiz. Faiz, adi kəsr və onluq kəsr arasında çevirmələr. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faiz artımından (azalmasından) dəfə artımına (azalmasına) və əksinə keçidlər. Faizə aid məsələlər (qarışım, gəlir-ziyan və s.).
İngilis dili
To be in the Present Simple and Past Simple, Have got/has got. The Noun; Plural nouns, Possessive Case, Pronouns (Personal, Objective Pronouns, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns, Demonstrative Pronouns), Quantifiers (much, many, a lot of, a few, a little ), Indefinite Pronouns (some\ any), Present simple, Past Simple, Regular\ irregular verbs, Future Simple, to be going to, Present Continuous.
Rus dili
Фонетика. Лексика. Род имён существительных. Существительное. Диалог. Составление предложений.
Alman dili
Bayramlar. Hallanma. Artikl.
Fransız dili
La place des adjectifs. Ma passions. Coffre des mots.

RUS BÖLMƏSİ

2 класс

Русский язык
Буквы и звуки. Текст. Типы предложения.Речь.
Математикa
Повторное сложение. Умножение. Деление на равные части. Повторное вычитание. Нечетные и четные числа.
Английский язык
Grammar – to be- am is are. Have/has. What is it? Greetings; Unit 1. Unit 2. Unit 3. Lesson 1.2.3. N, O, G.Y, L, I, M, A, E, C, V, H, D, S letters. Numbers 1-10.
Hемецкий язык
Ailə. Saylar.
Французский язык
Miliyyət bildirən sözlər.

3 класс

Русский язык

Алфавит. Гласные и согласные. Перенос слов. Части речи. Типы предложения. Словосочетание. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.
Математикa
Сложение трехзначных чисел (образование новых десятка и сотни ). Сложение трех и более чисел. Другие способы сложения. Вычитание трехзначных чисел. Вычитание трехзначных чисел ( отделение десятка).
Английский язык
Unit 1. Unit 2. Unit 3. Grammar, to be, am is are; do commands, don't commands. This/these. Have (do, don't).
Hемецкий язык
Saylar.
Французский язык
Ma classe.Notre jardin.Les vitamins.Le soupermarche.

4 класс

Русский язык

Предложение. Фразеологизмы. Текст. Значимые части слова. Гласные и согласные в корне слова. Приставки и предлоги. Разделительные Ь и Ъ. Части речи. Однородные члены предложения.
Математикa
Деление четырехзначного числа на однозначное. Деление мнозначногт числа на однозначное. Делимые и делители числа.
Английский язык
Numbers 10-100. Grammar: to be. Am is are. Who? When? What time? Ordinal numerals. Times of day. Adverbs of time. Unit 1. Unit 2. Unit 3. Lesson 1.2.
Hемецкий язык
Yiyəlik əvəzlikləri. Şəxsə görə dəyişmə.
Французский язык
Les verbes. Les saisons.

5 класс

Русский язык
Фонетика и Графика. Звуки речи. Гласные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Математикa
Позиционные и непозиционные системы счисления. Натуральные числа и их запись в десятичной системе счисления. Таблица классов и разрядов. Четные и нечетные числа. Числовая ось и сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Операции сложения и вычитания столбцов с буквами (нахождение чисел, представленных буквами). Переменные выражения. Уравнения и задачи на сложение и вычитание. Угол. Острые, прямые, тупые, развернутые и полные углы. Измерение и сравнение углов. Округление натуральных чисел. Умножение натуральных чисел. Умножение и его свойства. Операция деления над натуральными числами. Полное и остаточное деление. Признаки деления на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 25. Делители натурального числа. Порядок действий. Уравнения, связанные с операциями умножения и деления. Задачи, связанные с операциями умножения и деления. Единицы длины и их преобразования. Треугольник. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Понятие периметра. Периметр треугольника. Повторение пройденного (экзамен). Обыкновенные дроби и деление. Равные дроби. Круговые диаграммы. Обыкновенные дроби и деление. Равные дроби. Круговые диаграммы. Преобразование смешанного числа в неправильную дробь и наоборот.
Английский язык
Back to school. Meet the Book stars. Our timetable. A new classroom. Review. A new classmate. Let’s meet new teachers. Jack’s first day at school. Where to take Jack?. 1st Summative. My favourite activity. What do we like doing?. Shams’s hobby. Favourite seasons. Review. Story time – Hansel and Gretel. A Special Day at school. Eat Healthy/ Be healthy. Shams’s Food Blog. Time for a Picnic. Review. 2nd Summative. Shams’s Party. Having a good time!. Jack in the City Centre. What’s the weather like there?. Revision. International Day at school. Celebrations around the World. Do’s and Don is in Azerbaijan.
Hемецкий язык
Həftənin günləri. Miqdar sayları.
Французский язык
Dire la datte. L adresse postale.

6 класс

Русский язык
Фонетика. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы. Словосочетание. Однородные члены предложения. Устаревшие слова. Исконно русские и заимствованные слова.
Математикa
Натуральные числа и их запись в десятичной системе счисления. Таблица классов и разрядов. Четные и нечетные числа. Числовая ось и сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание наиуральных чисел. Умножение натуральных чисел. Операция умножения и ее свойства. Деление натуральных чисел. Деление и деление с остатком. Порядок действий. Задачи и уравнения на умножение и делен. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 и 25. Делители натуральных чисел. Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Нахождение количества делителей Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Угол. Острый,прямой, тупой, развернутый и полный углы. Правильные дроби,неправильные дроби, смешанные числа. Преобразование смешанного числа в неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дроби из целого числа. Сложение и вычитание смешанных чисел ( при равных знаменателях). Приведение дробей к одинаковому знаменателю. Сравнение дробей. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Слодение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. Деление дробей. Деление смешанных чисел. Десятичные дроби. Разряды чисел. Округление десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Множение и деление десятичных дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Решение задач по модели часть- целое. Единицы длины и их преобразования. Треугольник. Остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники. Сумма внутренних углов треугольника. Условие существования треугольника. Периметр треугольника. Действия над обыкновенными и десятичными дробями. Четырехугольники. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и их периметры. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади и их преобразование.
Английский язык
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple.
Hемецкий язык
Prateritum zaman forması haben, sein feillərinin keçmişi
Французский язык
Articles partitifs. " Boire " " Prende" Conjuger.

7 класс

Русский язык

Фонетика. Причастие. Склонение причастий. Причастный оборот. Способы образования слов. Действительные и страдательные причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Фразеологизмы.
Математикa
Натуральные числа и их классификация. Четные и нечетные числа. Действия над натуральными числами. Деление и деление с остатком. Порядок действий. Уравнения и примеры на умножение и. Делители натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение составных чисел на простые множители. Нахождение количества делителей числа. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Основные понятия в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Отрезок и луч. Параллельные и перпендикулярные прямые. Конгруэнтные фигуры. Поворот, преобразование, движениее, осевая симметрия. Угол. Измерение углов (градус, минута, секунда). Острый, прямой, тупой, развернутый и полный углы. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. Целые числа и действия над ними. Модуль числа(абсолютная величина).Сравнение целых чисел. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой оси. Сравнение рациональных чисел. Обыкновенные дроби и действия над ними. Основное свойство дроби. Взаимно обратные числа. Десятичные дроби и действия над ними. Округление десятичных дробей. Периодические десятичные дроби. Преобразование десятичной периодической дроби в обыкновенную и наоборот. Нахождение числа по его части. Решение задач по модели часть-целое. Единицы измерения (длина, масса, время, температура) и их преобразования. Шкала Фаренгейта. Треугольник. Классификация треугольников по сторонам и углам. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника и его свойство. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Периметр треуголъника. Четырехугольник. Параллелограмм, прямоугольник,ромб, квадрат и их периметры. Углы четырехугольника и их свойства. Отношения. Пропорции. Прямо и обратно пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности. Шкала. Деление числа на прямо пропорциональные части. Деление числа на обрптно пропорциональные части. Процент. Процент, обыкновенная дробь и десятичная дробь и их взаимные преобразования. Нахождения процента числа. Нахождение числа по его проценту. Выражение в процентах отношение двух чисел. Выражение в процентах изменение величин. Переход от процентного роста (убытка) к разовому росту(убытку) и ноборот. Задачи на проценты (смешанные, убыток и достаток и т д).
Английский язык
To be in the Present Simple and Past Simple, Have got/has got. The Noun; Plural nouns, Possessive Case, Pronouns (Personal, Objective Pronouns, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns, Demonstrative Pronouns), Quantifiers (much, many, a lot of, a few, a little ), Indefinite Pronouns (some\ any), Present simple, Past Simple, Regular\ irregular verbs, Future Simple, to be going to, Present Continuous.
Hемецкий язык
Bayramlar. Hallanma. Artikl.
Французский язык
La place des adjectifs. Ma passions. Coffre des mots.